Công văn 797-TCHQ-TXNK-2019 vướng mắc về xác định trị giá hải quan

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 797/TCHQ-TXNK V/v xác định trị giá hải quan Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019   Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Liên quan đến việc điều chỉnh cộng các khoản chi […]

Read More

NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

TỔNG CỤC HẢI QUAN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC HẢI QUAN TỈNH BINH DƯƠNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 863 /HQBD-GSQL                                                              Bình Dương, ngày 09 tháng 5 năm 2016    V/v NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công […]

Read More

Công văn 18195/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư 38

https://www.dropbox.com/sh/7mi69p2qq9hqy9z/AABRQerUcZyhWWSZIlbX4WW2a?dl=0   BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 18195/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015   Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng […]

Read More