Công văn 2598/BKHCN-TTra năm 2014 trả lời Tổng cục Hải quan về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 2598/BKHCN-TTra V/v trả lời Tổng cục Hải quan về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014   Kính gửi: Tổng cục Hải quan […]

Read More