TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1418/GSQL-GQ2
V/v Giấy phép tiền chất công nghiệp đối với hàng xuất khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Phúc đáp công văn số 437/HQDB-GSQL ngày 04/03/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc giấy phép tiền chất công nghiệp đối với hàng xuất khu tại chỗ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ công văn số 296/HC-QLHC ngày 04/04/2019 của Cục Hóa chất (Bộ Công Thương), đối với các lô hàng tiền chất công nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, doanh nghiệp không phải xin giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp tại Cục Hóa chất.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan tỉnh Bình Dương biết, thực hiện.

(Gửi kèm công văn s 296/HC-QLHC ngày 04/04/2019 của Cục Hóa chất (Bộ Công Thương))./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
– Lưu: VT, GQ2 (2b
).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Vũ Lê Quân


1418 GSQL-GQ2 414752 (29.5 KiB, 179 lượt tải về)

1418 GSQL-GQ2 414752
1418 GSQL-GQ2 414752

1418_GSQL-GQ2_414752.doc

29.5 KiB
179 Downloads
CHI TIẾT

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *