BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4341/TCHQ-GSQL
V/v phân luồng tờ khai tạm nhập tái xuất phương tiện quay vòng

Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tnh, thành phố.

Tng cục Hải quan nhận được phn ánh vướng mc của một số doanh nghiệp liên quan đến việc phân luồng đối với tờ khai tái xuất phương tiện quay vòng để chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu mã loại hình G23. Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

Trường hợp tờ khai hi quan đối với phương tiện quay vòng được hệ thng phân vào luồng đỏ (mã phân loại kim tra là 3) và tờ khai xuất khẩu/nhập khu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng dược phân luồng xanh/vàng (mã phân loại kim tra là 1 hoặc 2) thì Chi cục trưng Chi cục Hải quan thực hiện chuyn luồng tờ khai hi quan đối với phương tiện quay vòng theo luồng của tờ khai xuất khẩu/nhập khu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Thuế XNK;
– Cục Quản lý rủi ro;
– Lưu: VT, GSQL (
03 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

Công Văn 5237/TCHQ-GSQL ngày 04/11/2021

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan TP. Hải phòng về việc phân luồng tờ khai tạm nhập, tái xuất phương tiện quay vòng. Để giảm bớt thủ tục, trong khi chưa sửa Hệ thống, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện như sau:

1. Khi phương tiện quay vòng chứa hàng hóa: 

– Trường hợp tờ khai xuất/nhập khẩu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng được Hệ thống phân luồng đỏ thì đồng thời kiểm tra phương tiện quay vòng;

– Trường hợp tờ khai xuất/nhập khẩu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng được Hệ thống phân vào luồng vàng hoặc xanh thì không thực hiện kiểm tra phương tiện quay vòng. Trong trường hợp này, không can thiệp chuyển luồng trên Hệ thống đối với tờ khai phương tiện quay vòng thuộc luồng vàng, luồng đỏ mà tại ô kết quả kiểm tra trên tờ khai phương tiện quay vòng ghi miễn kiểm tra theo kết quả phân luồng của tờ khai xuất/nhập khẩu hàng hóa chứa trong phương tiện quay vòng.

2. Khi phương tiện quay vòng không chứa hàng hóa: 

Tờ khai tạm nhập, tái xuất/tạm xuất, tái nhập phương tiện quay vòng không chứa hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được Hệ thống phân vào luồng nào thì thực hiện kiểm tra phương tiện quay vòng theo kết quả phân luồng của Hệ thống;

Công văn này thay thế công văn số 4341/TCHQ-GSQL ngày 08/9/2021, Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện.

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *