Hướng dẫn doanh nghiệp tra cứu mức độ tuân thủ trên Cổng TTĐT Hải quan

  1. Tra cứu thông tin

          – Doanh nghiệp vào trang web: https://customs.gov.vn bấm vào mục “ Tra cứu mức độ tuân thủ” (tại phần dịch vụ công), tiếp tục cập nhật thông tin về MST, mật khẩu VNACCS, mã kiểm tra như màn hình hiển thị và bấm nút tra cứu hệ thống sẽ hiện thị thông tin liên quan đến kết quả đánh giá tuân thủ của doanh nghiệp và lý do kèm theo

          Hệ thống thông tin nghiệp vụ của cơ quan Hải quan sẽ tự động đối chiếu các thông tin của doanh nghiệp với các tiêu chí đánh giá tuân thủ Doanh nghiệp  theo 5 mức độ được quy định cụ thể tại thông tư 81/2019/TT-BTC ngày 15/11/2019

          Như vậy,  khi doanh nghiệp tra cứu mức độ tuân thủ hệ thống sẽ trả kết quả theo nguyên tắc sau:

          Mức độ tuân thủ: (từ 2-5) là mức độ tuân thủ của doanh nghiệp tại thời điểm tra cứu.

          Lý do tuân thủ : Hiển thị mức độ tuân thủ cao hơn và các tiêu chí  mà doanh nghiệp chưa đáp ứng đối với mức độ 3, mức độ 4;  hiển thị mức độ tuân thủ và các tiêu chí mà doanh nghiệp đáp ứng đối với mức độ 5. Riêng đối với mức độ 2 hệ thống không hiển thị lý do tuân thủ cũng như các tiêu chí.

          Cụ thể như sau:

          –  Mức tuân thủ 1: là các doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên theo thông tư số 72/2015/TT-BTC ngày 12/5/2015

          –  Mức độ tuân thủ: 2  Hệ thống sẽ không đưa ra  “Lý do tuân thủ”

          –  Mức độ tuân thủ: 3  Hệ thống sẽ hiển thị “Lý do tuân thủ” là  các tiêu chí của “ Mức độ tuân thủ  2”  mà doanh nghiệp không đáp ứng được

          –  Mức độ tuân thủ : 4  Hệ thống sẽ hiển thị “Lý do tuân thủ”  là  các tiêu chí của “ Mức độ tuân thủ  2”  và “ Mức độ tuân thủ  3” mà doanh nghiệp không đáp ứng được

          – Mức độ tuân thủ 5: Hệ thống sẽ hiện thị “Lý do tuân thủ”  là các tiêu chí đánh giá mà doanh nghiệp đáp ứng theo quy định tại phụ lục V ban hành theo thông tư 81/2019/TT-BTC.

          Doanh nghiệp có thể tham khảo các mức độ tuân thủ và các tiêu chí đánh giá tại các phụ lục theo đường link dưới đây:

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Xuat-nhap-khau/Thong-tu-81-2019-TT-BTC-quan-ly-rui-ro-trong-hoat-dong-nghiep-vu-hai-quan-429474.aspx

  1. Ví dụ tham khảo:
  2. a) Doanh nghiệp có Mức độ tuân thủ:

  1. b) Doanh nghiệp có Mức độ tuân thủ: 3:

          – Trường hợp 1:

Trong trường hợp này, doanh nghiệp không được phân loại tuân thủ Mức 2 là do không đáp ứng tiêu chí “doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên 365 ngày và có trên 100 tờ khai trong 365 ngày kể từ ngày tra cứu trở về trước”

          – Trường hợp 2:

Trong trường hợp này, doanh nghiệp không được phân loại tuân thủ Mức 2 là do không đáp ứng tiêu chí “doanh nghiệp không bị xử phạt về các hành vi theo quy định tại Thông tư 81 trong thời gian 365 ngày kể từ ngày tra cứu trở về trước”

  1. c) Doanh nghiệp có Mức độ tuân thủ: 4:

Trong trường hợp này, doanh nghiệp không được phân loại tuân thủ Mức 2 và Mức 2 là do không đáp ứng tiêu chí của từng Mức cụ thể như sau:

– Đối với Mức 2 doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chí “doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên 365 ngày và có trên 100 tờ khai trong 365 ngày kể từ ngày tra cứu trở về trước”

– Đối với Mức 3 doanh nghiệp không đáp ứng tiêu chí “doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu trên 365 ngày và có trên 50 tờ khai trong 365 ngày kể từ ngày tra cứu trở về trước”

  1. d) Doanh nghiệp có Mức độ tuân thủ: 5:

Trong trường hợp này, doanh nghiệp được phân loại tuân thủ Mức 5 là do đáp ứng tiêu chí “doanh nghiệp có tổng số lần xử phạt về các hành vi theo quy định tại Thông tư 81 vượt quá 3% trên tổng số tờ khai trong thời gian 365 ngày kể từ ngày tra cứu trở về trước

  1. Liên hệ giải đáp vướng mắc:

          Trường hợp phát sinh vướng mắc khi tra cứu kết quả đánh giá tuân thủ, quý Doanh nghiệp có thể gửi văn bản để được giải đáp, cụ thể:

          – Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi quý Doanh nghiệp có trụ sở địa chỉ đóng trên địa bàn hoặc nơi quý Doanh nghiệp đăng ký tờ khai;

– Phòng Quản lý tuân thủ – Cục Quản lý rủi ro (Tổng cục Hải quan);

Trân trọng./.
Link Nguồn: https://www.customs.gov.vn/Lists/TinHoatDong/ViewDetails.aspx?ID=30971

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *