Công văn 18195/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư 38

https://www.dropbox.com/sh/7mi69p2qq9hqy9z/AABRQerUcZyhWWSZIlbX4WW2a?dl=0   BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 18195/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015   Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng […]

Read More