Công văn 491/BTC-TCHQ năm 2015 đưa hàng về bảo quản

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 491/BTC-TCHQ V/v đưa hàng về bảo quản Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015   Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp […]

Read More