Lựa chọn Mã loại hình nhập kinh doanh: A11 – A12 – A41

Lựa chọn Mã loại hình nhập kinh doanh: A11 – A12 – A41
Nếu như lúc trước, việc lựa chọn mã loại hình A11 – A12, ta xem xét hàng về cửa khẩu hay ngoài cửa khẩu, thì nay theo Quyết định 1357/QĐ/TCHQ ngày 18 tháng 5 năm 2021, có hiệu lực ngày 1 tháng 6 năm 2021, mã loại hình nhập kinh doanh có thay đổi gì?

Read More