>>VĂN BẢN HỢP NHẤT 21/VBHN-BTC NĂM 2020 HỢP NHẤT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH<<

>THÔNG TƯ 60/2019/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 39/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH<<

Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu


Thông Tư 39-2015-TT-BTC Ngày 25-03-2015 Quy định Về Trị Giá Hải Quan đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu (2.7 MiB, 387 lượt tải về)

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015

Thông tư này bãi bỏ thông tư , Quyết định:

a/ TT 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 hướng dẫn NĐ 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 về việc xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
b/ TT 29/2014/TT-BTC ngày 26/02/2014 sửa đổi, bổ sung 1 số điều của TT 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 hướng dẫn NĐ 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 về việc xác định trị giá hải quan hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

c/QĐ 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 về việc ban hành tờ khai trị giá hải quan tính thuế hàng hóa NK và hướng dẫn khai báo;

d/ TT 182/2012/TT-BTC ngày 25/10/2012 sửa đổi, bổ sung khoản 1 mục I QĐ  QĐ 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 về việc ban hành tờ khai trị giá hải quan tính thuế hàng hóa NK và hướng dẫn khai báo;

đ/ QĐ 1102/QĐ-BTC ngày 21/05/2008 về việc xây dựng, quản lý, sử dụng cơ sở dữ liệu giá.

Thông Tư 39-2015-TT-BTC Ngày 25-03-2015 Quy định Về Trị Giá Hải Quan đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu
Thông Tư 39-2015-TT-BTC Ngày 25-03-2015 Quy định Về Trị Giá Hải Quan đối Với Hàng Hóa Xuất Khẩu, Nhập Khẩu

Thông tư 39-2015-TT-BTC ngày 25-03-2015 quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.pdf

2.7 MiB
387 Downloads
CHI TIẾT
>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.