Để thực hiện thống nhất việc khai báo đối với chỉ tiêu mã loại hình trên Hệ thống VNACCS cũng như mã loại hình khi thực hiện thủ tục khai trên tờ khai hải quan giấy khi triển khai thực hiện theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan ban hành bảng mã loại hình và hướng dẫn sử dụng.

Công văn 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 thay thế CV 3283/TCHQ-GSQL nhằm thực hiện NĐ 08 TT 38.

Bao gồm : 22 Mã Loại Hình Nhập Khẩu & 16 Mã Loại Hình Xuất Khẩu.


CV 2765 TCHQ-GSQL-MA LOAI HINH VNACC (476.3 KiB, 178 lượt tải về)

Link mediafire: http://www.mediafire.com/download/snyv1vg9lf5y52q/CV_2765_TCHQ-GSQL-MA_LOAI_HINH_VNACC.rar

CV 2765 TCHQ-GSQL-MA LOAI HINH VNACC
CV 2765 TCHQ-GSQL-MA LOAI HINH VNACC

CV 2765_TCHQ-GSQL-MA LOAI HINH VNACC.rar

476.3 KiB
178 Downloads
CHI TIẾT

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.