Công văn 18195/BTC-TCHQ hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư 38

https://www.dropbox.com/sh/7mi69p2qq9hqy9z/AABRQerUcZyhWWSZIlbX4WW2a?dl=0   BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 18195/BTC-TCHQ V/v hướng dẫn xử lý vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2015   Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng […]

Read More

Công Văn 820/HQĐNa-GSQL Hướng dẫn thực hiện một số điểm mới theo TT 38-2015

Công Văn 820/HQĐNA-GSQL ngày 14/04/2015 Hướng dẫn thực hiện một số điểm mới theo TT 38-2015 hoặc link Fshare: http://www.fshare.vn/file/KXQLHD32P6E8 1/ Về thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất xuất khẩu : 2/Khai báo hàng hóa loại hình xuất nhập khẩu tại chỗ: 3/Các loại hình xuát […]

Read More

Bảng mã loại hình Xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015

Để thực hiện thống nhất việc khai báo đối với chỉ tiêu mã loại hình trên Hệ thống VNACCS cũng như mã loại hình khi thực hiện thủ tục khai trên tờ khai hải quan giấy khi triển khai thực hiện theo quy định của Luật Hải quan, Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của […]

Read More

Công văn 2733/TCHQ-GSQL ngày 31/03/2015. V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC và NĐ 08/2015/TT-BTC

Công văn 2733/TCHQ-GSQL ngày 31/03/2015. V/v hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC và NĐ 08/2015/TT-BT. Cong van 2733 tchq-gsql ngay 31-03-2015 huong dan thuc hien thong tu 38-2015-tt-btc from Doan Tran Ngocvu >>Thông tư 38 /2015/TT-BTC thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất […]

Read More

Công văn 4177/TCHQ-VNACCS năm 2014 hướng dẫn giám sát hàng hóa xuất, nhập khẩu thực hiện thủ tục hải quan điện tử theo Thông tư 22/2014/TT-BTC do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 4177/TCHQ-VNACCS V/v hướng dẫn giám sát hàng hóa XK, NK thực hiện TTHQĐT theo Thông tư 22/2014/TT-BTC Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014   Kính gửi: Cục […]

Read More

Công văn 5665/BTC-TCHQ năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Công văn 5665/BTC-TCHQ năm 2014 hướng dẫn thực hiện Thông tư 22/2014/TT-BTC về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: […]

Read More