1418/GSQL-GQ2 V/v Giấy phép tiền chất công nghiệp đối với hàng xuất khẩu tại chỗ

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1418/GSQL-GQ2 V/v Giấy phép tiền chất công nghiệp đối với hàng xuất khẩu tại chỗ Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2019   Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương Phúc […]

Read More

296/HC-QLHC Giấy phép tiền chất công nghiệp đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC HÓA CHẤT ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 296/HC-QLHC V/v Giấy phép tiền chất công nghiệp đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019   Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng […]

Read More

Công văn 797-TCHQ-TXNK-2019 vướng mắc về xác định trị giá hải quan

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 797/TCHQ-TXNK V/v xác định trị giá hải quan Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019   Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Liên quan đến việc điều chỉnh cộng các khoản chi […]

Read More

NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

TỔNG CỤC HẢI QUAN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC HẢI QUAN TỈNH BINH DƯƠNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 863 /HQBD-GSQL                                                              Bình Dương, ngày 09 tháng 5 năm 2016    V/v NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công […]

Read More