Quyết định 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/08/2015 quy định về định mức hành lý, tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng, hàng mẫu được miễn thuế, xét miễn thuế, không chịu thuế

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 31/2015/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2015   QUYẾT ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC HÀNH LÝ, TÀI SẢN DI CHUYỂN, QUÀ BIẾU, QUÀ TẶNG, HÀNG MẪU ĐƯỢC MIỄN THUẾ, XÉT MIỄN […]

Read More

Quyết định 11039/QĐ-BCT năm 2014 công bố Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu-nk-phai-kiem-tra-chat-luong-quy-chuan-ky-thuat-an-toan-thuc-pham phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm

Quyết định 11039/QĐ-BCT năm 2014 công bố Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm trước khi thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương (ngày 03 tháng 12 năm 2014) Danh mục hàng hóa NK phải Kiểm tra chuyên […]

Read More

Quyết định 73/2014/QĐ-TTg về danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 73/2014/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH DANH MỤC PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU TỪ NƯỚC NGOÀI LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT Căn cứ […]

Read More