Hướng dẫn khai báo điều kiện giao hàng DPU (Delivered at Place Unloaded) trên Tờ khai Hải quan điện tử.

CV 9793/TXNK-TGHQ Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2022. V/v kê khai điều kiện giao hàng

Theo Incoterm 2020, điều kiện DPU thay thể cho điều kiện giao hàng DAT (Delivered at Terminal) Incoterm 2010.

Căn cứ hướng dẫn tại chỉ tiêu 144, ô 2 khoản 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được thay thế tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, có liệt kê các điều kiện giao hàng, trong đó có điều kiện giao hàng DAT, không có điều kiện DPU.

Căn cứ chỉ tiêu số 1.50 “chi tiết khai trị giá” khoản 2 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 được thay thế tại Phụ lục I kèm theo Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 hướng dẫn người khai hải quan cập nhật ghi chú về khai báo trị giá.

Đối chiếu quy định nêu trên, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn doanh nghiệp khai báo theo hướng:

Nhập điều kiện giao hàng trên phần mềm khai báo hải quan điện tử theo điều kiện DAT, đồng thời tại ô 6 “chi tiết khai trị giá nhập nội dung ghi chú: “ĐKGH DPU theo Incoterm 2020

Mục điều kiện giá hóa đơn (điều kiện giao hàng theo incoterms) trên phần mềm khai báo hải quan điện tử.

So sánh Điều kiện giao hàng DAT (incoterms 2010) – DPU (Incoterms 2020). Trong thương mại quốc tế, Doanh nghiệp có thể ký hợp đồng ngoại thương có điều kiện giao hàng theo các phiên bản Incoterms khác nhau.

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *