Tổng hợp Mẫu Khai Bổ Sung(Mẫu 03) – Hủy Tờ khai(Mẫu 04) –  Bảng Kê Hóa đơn tổng(Mẫu 02) – Biên Bản Chuyển cửa khẩu

1/ Mẫu đơn khai thông tin bổ sung Vnaccs. Mẫu 03/KBS/GSQLBan hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính


Mau 03 Văn Bản đề Nghị Khai Bổ Sung (38.0 KiB, 46 lượt tải về)

2/ Mẫu đơn xin hủy tờ khai Vnaccs. Mẫu 04/HTK/GSQL–  Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính


Mẫu 04 Công Văn đề Nghị Hủy Tờ Khai (39.5 KiB, 36 lượt tải về)

3/ Mẫu Hóa đơn tổng- Bảng kê hóa đơn thương mại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Mẫu 02/BKHĐ/GSQL  –  Ban hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính


Mau 02 Ban Ke Hoa Don Thuong Mai (34.0 KiB, 26 lượt tải về)

4/ Mẫu biên bản chuyển cửa khẩu. Mẫu 22/CKHH/GSQLBan hành kèm Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính

Phuc Luc II-CV 4177 TCHQ-VNACCS BIEN BAN CHUYEN CUA KHAU
Phuc Luc II-CV 4177 TCHQ-VNACCS BIEN BAN CHUYEN CUA KHAU

Phuc luc II-CV 4177 TCHQ-VNACCS BIEN BAN CHUYEN CUA KHAU.doc

47.0 KiB
248 Downloads
CHI TIẾT

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *