Sản phẩm, hàng hóa nhóm 1, nhóm 2 được hiểu ra sao?

Sản phẩm, hàng hóa được pháp luật nước ta định nghĩa như sau: – Sản phẩm là kết quả của quá trình sản xuất hoặc cung ứng dịch vụ nhằm mục đích kinh doanh hoặc tiêu dùng. – Hàng hóa là sản phẩm được đưa vào thị trường, tiêu dùng thông qua trao đổi, mua bán, tiếp thị. Tại […]

Read More