Thông tư 24/2015/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2015-2019 do Bộ Tài chính ban hành có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2015, thay thế Thông tư số 20/2012/TT-BTC ngày 15/02/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2012-2015, thông tư 63/2012/TT-BTC ngày 23/04/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với một số nhóm mặt hàng trong các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.


Biểu Thuế AJCEP – Biểu Thuế NK ưu đãi đặc Biệt ASEAN – Nhật Bản Giai đoạn 2015-2019 (3.2 MiB, 252 lượt tải về)

Biểu Thuế AJCEP - Biểu Thuế NK ưu đãi đặc Biệt ASEAN - Nhật Bản Giai đoạn 2015-2019
Biểu Thuế AJCEP – Biểu Thuế NK ưu đãi đặc Biệt ASEAN – Nhật Bản Giai đoạn 2015-2019

Biểu thuế AJCEP – Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt ASEAN – Nhật Bản giai đoạn 2015-2019.PDF

3.2 MiB
252 Downloads
CHI TIẾT

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.