Công văn 797-TCHQ-TXNK-2019 vướng mắc về xác định trị giá hải quan

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 797/TCHQ-TXNK V/v xác định trị giá hải quan Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019   Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố. Liên quan đến việc điều chỉnh cộng các khoản chi […]

Read More