Tra cứu biểu thuế Hscode thuế suất hàng hóa của các FTA

Tra cứu biểu thuế Hscode thuế suất hàng hóa của các FTA – bản quyền của Vụ Chính sách Thương mại Đa biên thuộc Bộ Công Thương Nguồn: Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam (VNTR)  – Vụ Chính sách Thương mại Đa biên thuộc Bộ Công Thương Link Tham khảo tra cứu : […]

Read More

WEBSITE KIỂM TRA THÔNG TIN C/O

WEBSITE KIỂM TRA THÔNG TIN C/O: C/O Evfta (MÃ REX): https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en C/O UKFTA (MÃ EORI): https://www.tax.service.gov.uk/check-eori-number C/O mẫu AJ: https://cts.jcci.or.jp/cec/origin.htm C/O mẫu JV: https://cts.jcci.or.jp/cec/signer.htm Chile: https://web.sofofa.cl/certificaciondeori…e-destino/ China: http://origin.customs.gov.cn/ do Hải quan Trung Quốc cấp và http://check.ccpiteco.net/ do Phòng thương mại Trung Quốc cấp India: https://coo.dgft.gov.in/ Indonesia: https://e-ska.kemendag.go.id/home.php/custom Japan: https://ref.jcci.or.jp Korea: http://www.customs.go.kr/kcs/co/co.do Malaysia: http://newepco.dagangnet.com.my/ Myanmar: https://verificationco.myanmartradenet.com/ […]

Read More

Ký hiệu trong biểu thuế giá trị gia tăng

Biểu thuế giá trị gia tăng 

– Là biểu thuế ban hành kèm theo thông tư số 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam
+ Ngày ban hành: 26/06/2014
+ Ngày hiệu lực: 10/08/2014

Read More