Nghị Định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 Hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi

    >>Nghị định 126/2020/NĐ-CP Hướng dẫn luật quản lý thuế Thay thế NĐ 83/2013/NĐ-CP<< CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 83/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT […]

Read More

Nghị Định số 87/2010/NĐ-CP thi hành một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

>>NGHỊ ĐỊNH 18/2021/NĐ-CP SỬA ĐỔI 134/2016/NĐ-CP Thay thế NĐ 87/2010/NĐ-CP<< CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————– Số: 87/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2010   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ […]

Read More

Nghị định 154/2005/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan

>>NGHỊ ĐỊNH 59/2018/NĐ-CP SỬA ĐỔI 08/2015/NĐ-CP Thay thế NĐ 154/2005/NĐ-CP<< CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 154/2005/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2005   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HẢI QUAN VỀ […]

Read More