Slide Tập huấn Giới thiệu Thủ tục HQ – kiểm tra – giám sát HQ – Luật Hải quan 2014, Nghị định 08/2015/NĐ-CP, Thông tư hướng dẫn.

Nghị định 08/2015/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/03/2015 – Với nhiều thay đổi đối với loại hình XNK hàng Gia Công, SXXK, Chế Xuất – Các loại chứng từ phải xuất trình cho cơ quan hải quan, được giải phóng hàng đối với hàng hóa thuộc diện phải kiểm tra chuyên ngành…

Link mediafire: http://www.mediafire.com/download/6c98noemjsqk520/gioi+thieu+thu+tuc+hq+-+giam+sat++hai+quan+-+Luat+HQ+-+ND+08.ppt

Link box : https://app.box.com/s/d5u8fiaitd4xzv0jbicl21077w5okkyh

============================
Slide Giới thiệu nhóm vấn đề về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan

NộiTháng 04/2015

Link mediafire: http://www.mediafire.com/download/93eazwt2anucu4x/Gi%E1%BB%9Bi+thi%E1%BB%87u+nh%C3%B3m+v%E1%BA%A5n+%C4%91%E1%BB%81+v%E1%BB%81+th%E1%BB%A7+t%E1%BB%A5c+h%E1%BA%A3i+quan%3B+ki%E1%BB%83m+tra%2C+gi%C3%A1m+s%C3%A1t+h%E1%BA%A3i+quan.ppt

Link FShare: http://www.fshare.vn/file/9VCSNKOEP3YD

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.