HƯỚNG DẪN TẠO THÊM USER NỘP THUẾ 24/7

 • Theo công văn số 7067/TCHQ-TXNK ngày 30/11/2018 để thanh toán điện tử và thông quan 24/7 kể từ ngày 10/12/018 doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch điện tử phải đăng ký 2 user để khai báo: 1 user cho người nhập lệnh và 1 user duyệt lệnh.
 • Hiện tại khi đăng ký tài mới khoản vnaccs, hệ thống vnaccs chỉ cho phép đăng ký được 1 user id để khai báo do đó chúng ta sẽ phải tạo thêm 1 user id nữa cho doanh nghiệp để có thể khai báo được dịch vụ nộp thuế và thông quan 24/7:

+ Khi đăng ký mới tiến sẽ tiến hành đăng ký thêm mới 2 user id cho đơn vị

+ Đơn vị đã có tài khoản đăng ký bổ sung 1 user id nữa.

+ Đơn vị có từ 2 tài khoản trở đi không cần đăng ký tài khoản.
.  (công văn đính kèm cuối trang)

 1. Hướng dẫn đăng ký bổ sung thêm 01 tài khoản trên hệ thống VNACCS.
 1. Sau khi đơn vị đăng nhập tài trang quản trị VNACCS sẽ thực hiện thêm mới người sử dụng: Đơn vị vào meny “Sửa thông tin đăng ký” chọn mục 3. Thêm người sử dụng (User ID).

2. Tại đây đơn vị bổ sung 1 thông tin: trong tab “Thông tin chung” đơn vị nhập số lượng user cần thêm trong ô “Số lượng User ID khai báo VNACCS” sau đó ghi lại.

3. Tiếp theo doanh nghiệp chuyển qua tab “Thông tin người khai hải quan” thực hiện nhập đầy đủ thông tin doanh nghiệp sau đó chọn chữ ký số và nhấn “Thêm” và nhập mã pin chữ ký số để xác nhận thêm mới User ID.

 • 4. Sau khi thêm xong User ID đơn vị vào menu “Tra cứu” chọn muc “1. Tra cứu thông tin đăng ký.”
 • 5. Đơn vị tích vào ô “Sửa sau khi phê duyệt” và nhấn “Tìm kiếm” sau đó chọn mục đã đăng ký ở trên nhấn vào “Gửi
 • 6. Tại đây cửa sổ hiện ra đơn vị thực hiện chọn chữ ký số và điền thông tin người gửi , địa chỉ email, sau đó nhấn vào nút ký chữ ký số để ký hồ sơ, cuối cùng nhấn “Gửi” để nộp hồ sơ đi.
 • 7.Thực hiện kiểm tra thông tin xem đơn vị đã đăng ký thành công hay chưa bằng cách vào menu “Tra cứu” è 2. Tra cứu kết quả đăng ký sau đó chọn tab “Thông tin người khai hải quan” để xem thông tin

Lưu ý: Sau khi thêm mới user id thực hiện cập nhật luôn mật khẩu cho user id để có thể đăng nhập vào được trang https://epayment.customs.gov.vn ( khác với để khai báo hải quan tài khoản sau khi đăng ký xong và đổi mật khẩu có thể đăng nhập luôn vào trang nộp thuế 24/7)

 1. II/ Thêm user id trên trang nộp thuế điện tử 24/7.
 2. A/ Trường hợp đơn vị đã đăng ký và sử dụng nộp thuế 24/7 sẽ thưc hiện theo các bước sau:
 1. Đăng nhập.

Đơn vị thực hiện đăng nhập trang web sau đó điền user đăng nhập theo user tài khoản vnaccs.

 • 2. Xem thông tin User ID.

Sau khi đăng nhập đơn vị thực hiện  chọn menu “Quản lý thông tin người ủy quyền trích nợ” và chọn “Quản lý thông tin người ủy quyền, trích nợ”

 • 3. Thêm mới tài khoản.

Hiện form thông tin về thông tin tài khoản mặc định ban đầu để thêm mới đơn vị thực hiện vào menu “Quản lý thông tin người ủy quyền trích nợ” chọn “Quản lý thông người ủy quyền trích nợ” sẽ hiện ra của sổ, để kiểm tra và thêm mới user đơn vị nhấn vào “Danh sách NSDTạo mới, sửa đổi User ID.

4. Tạo mới, sửa đổi User ID.

 • Trường hợp đơn vị muốn sửa đổi thông tin của user id đăng nhập đơn vị nhấn nút “Sửa” để sửa và cập nhật lại thông tin.
 • Trường hợp đơn vị muốn thêm mới User ID đơn vị thực hiện nhấn nút “Tạo mới” đơn vị thực hiện điền tên đăng nhập theo User ID đã đăng ký trên hệ thống vnaccs (như đã tạo ở phần I ở trên) và điền đầy đủ các thông tin có dấu (*) và đặc biệt lưu ý phần vai trò cần chọn cho phù hợp

(Vì User ID ban đầu mặc định là có quyền “Người phê duyệt” thì user thứ 2 sẽ có vai trò là “Người nhập liệu” )

Sau khi đơn vị tạo xong 2 tài khoản phân chia vai trò cho từng User ID giờ đơn vị sẽ thực hiện theo như hướng dẫn khi nộp thuế: User ID có vai trò “Người nhập liệu” sẽ tạo hồ sơ nộp thuế sau đó thông báo lại cho User ID có vai trò “Người phê duyệt” vào ký và nộp hồ sơ.

 • B/ Với trường hợp đơn vị chưa sử dụng hệ thống 24/7.

Yêu cầu phải có 2 tài khoản đã đăng ký tại hệ thống VNACCS/VSIS (theo mục I đã hướng dẫn tạo 2 user ở trên), thực hiện các bước đăng ký sau:

Bước 1: Đơn vị thực hiện dùng 1 tài khoản đầu tiên để đăng nhập vào hệ thống sau khi đăng nhập song hệ thống sẽ mặc định lấy tài khoản đăng nhập đầu tiên làm tài khoản “Phê duyệt.”
Bước 2: Thực hiện theo hướng dẫn bước 2 và 3 trong mục A phần II ở trên

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.