Công Văn 5237/TCHQ-GSQL Phân luồng tờ khai tạm nhập, tái xuất phương tiện quay vòng

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 4341/TCHQ-GSQL V/v phân luồng tờ khai tạm nhập tái xuất phương tiện quay vòng Hà Nội, ngày 08 tháng 9 năm 2021   Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố. Tổng cục Hải quan nhận được […]

Read More