LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019(38/2019/QH14)

Theo đó, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với loại thuế có kỳ tính thuế theo năm như sau:

– Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính đối với hồ sơ quyết toán thuế năm;

– Đối với hồ sơ quyết toán thuế TNCN của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế thì thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch.

Như vậy, sẽ kéo dài thời hạn quyết toán thuế TNCN đối với cá nhân trực tiếp quyết toán (quy định hiện tại chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính).

Ngoài ra, Luật này còn có một số điểm mới quan trọng, đơn cử như:

– Bổ sung thêm quyền của người nộp thuế (Điều 16);

– Quy định mới về quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử (Khoản 4 Điều 42);

– Sửa đổi thẩm quyền xóa nợ tiền thuế, tiền phạt (Điều 87)…

Luật Quản lý thuế 2019 có hiệu lực từ ngày 01/7/2020; riêng quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2022.

Read More

Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016(107/2016/QH13)

Luat thue xnk 2016 from Doan Tran Ngocvu QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 107/2016/QH13 Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2016   LUẬT THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã […]

Read More

LUẬT HẢI QUAN 2014

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 54/2014/QH13 Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014   LUẬT HẢI QUAN Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; ]Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này […]

Read More

Luật Thương Mại 2005 (36/2005/QH11)

QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 36/2005/QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005   LUẬT THƯƠNG MẠI Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ […]

Read More

Luật Quản Lý Thuế Sửa Đổi 2012 (21/2012/QH13)

    LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019(38/2019/QH14) Thay thế Luật Quản Lý Thuế 2012 QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 21/2012/QH13 Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2012   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA […]

Read More

Luật Quản Lý Thuế 2006 (78_2006_QH1)

LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019(38/2019/QH14) Thay thế Luật Quản Lý Thuế 2006 QUỐC HỘI ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Luật số: 78/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006   QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM […]

Read More

Luật Thuế Xuất Khẩu, Thuế Nhập Khẩu 2005 (45/2005/QH11)

  >>Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 2016(107/2016/QH13) thay thế Luật thuế 2005<<   QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 45/2005/QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005  QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT […]

Read More

Luật Hải Quan sửa đổi 2005 – 42/2005/QH11

  >>Đọc thêm: Luật Hải quan 2014 (54/2014/QH13) Thay thế Luật HQ 2001<< QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 42/2005/QH11 Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2005   LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HẢI […]

Read More

Luật Hải quan 29/2001/QH10

  >>Đọc thêm : Luật Hải quan 2014 (54/2014/QH13) Thay thế Luật HQ 2001<< —————————————————————————————————————- QUỐC HỘI ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******** Số: 29/2001/QH10 Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2001   LUẬT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI […]

Read More