TT 51 2016 TT-BTC Thuế Nhập Khẩu ưu đãi đối Với Mặt Hàng Sắt Hoặc Thép để Sản Xuất Tanh Lốp Xe (28.0 KiB, 82 lượt tải về)

BỘ TÀI CHÍNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 51/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐI, BSUNG DANH MỤC NHÓM MẶT HÀNG VÀ MỨC THU SUT THUNHẬP KHU ƯU ĐÃI RIÊNG ĐI VI MẶT HÀNG ST HOẶC THÉP ĐSẢN XUT TANH LP XE THUỘC CHƯƠNG 98 CỦA BIỂU THUNHẬP KHU ƯU ĐÃI BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 182/2015/TT-BTC NGÀY 16/11/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 295/2007/NQ-UBTVQH12 ngày 28/9/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vviệc ban hành Biểu thuế xuất khẩu theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất đối với tng nhóm hàng, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục nhóm hàng chịu thuế và khung thuế suất ưu đãi đối với từng nhóm hàng;

Căn cứ Nghị định s87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sđiều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu;

Căn cứ Nghị định s215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn và cơ cu tchức của Bộ Tài chính;

Theo đnghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đi, bsung danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng đối với mặt hàng st hoặc thép đsản xuất tanh lốp xe thuộc chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư s 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 ca Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung mục I Chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại chương 98

Sửa đổi đim 1.8 khoản 1 mục I – Chú giải và điều kiện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi riêng tại chương 98 của Biu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư s82/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưng Bộ Tài chính như sau:

1.8. Nhóm 98.10: Sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe”

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Mục II – Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98

Sửa đổi, bổ sung nhóm 98.10 tại Mục II – Danh mục nhóm mặt hàng và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi tại Chương 98 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Mã hàng tương ứng tại mục I phụ lục II

Thuế suất
(%)

98.10

 

 

Sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe.

 

 

 

 

9810

00

10

– Sắt hoặc thép không hợp kim, dạng thanh và que, dạng cuộn cuốn không đều, được cán nóng, có đường kính mặt cắt ngang hình tròn dưới 14 mm để sản xuất tanh lốp xe

7213

91

90

0

9810

00

90

– Sản phẩm bng dây sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe

7326

20

90

0

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành ktừ ngày 02 tháng 5 năm 2016.

 

Nơi nhận:
– Thtướng và các Phó Thtướng Chính phủ;
– Văn phòn
g TW và các Ban của Đảng;
– Văn phòn
g Quốc hội;
– Văn phòng T
ng Bí thư;
– Văn phòng Ch
tịch nưc;
– Vi
n kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC;
– Ki
m toán Nhà nước;
– Các Bộ, quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
– UBND t
nh, thành phố trực thuộc TW;
– V
P BCĐ TU về phòng, chống tham nhũng;
– Phòng Thươn
g mại và công nghiệp Việt Nam;
– Cục Ki
m tra văn bn (Bộ Tư pháp);
– Các đơn vị thuộc và
trực thuộc Bộ Tài chính;
– Cục
Hải quan tnh, thành ph;
– C
ông báo;
Website Chính ph và Website Bộ Tài chính;
Lưu: VT, Vụ CST(PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Vũ Thị Mai

TT 51 2016 TT-BTC Thuế Nhập Khẩu ưu đãi đối Với Mặt Hàng Sắt Hoặc Thép để Sản Xuất Tanh Lốp Xe
TT 51 2016 TT-BTC Thuế Nhập Khẩu ưu đãi đối Với Mặt Hàng Sắt Hoặc Thép để Sản Xuất Tanh Lốp Xe

TT 51_2016_TT-BTC_thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng sắt hoặc thép để sản xuất tanh lốp xe.doc

28.0 KiB
82 Downloads
CHI TIẾT

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.