BỘ CÔNG THƯƠNG
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 5239/BCT-XNK
V/v: khai báo thông tin trên C/O.
Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan
(Cục Giám sát và quản lý)

 

Trả lời công văn số 2063/TCHQ-GSQL ngày 26/4/2012 về xử lý vướng mắc liên quan đến việc khai báo thông tin nhà nhập khẩu trên C/O thuộc các Hiệp định thương mại tự do (FTA), Bộ Công thương có ý kiến như sau:

Theo quy định tại các Hiệp định thương mại tự do và các Thông tư hướng dẫn thực hiện Hiệp định, tại ô số 2 trên C/O phải khai báo đầy đủ và đúng tên, địa chỉ và nước của nhà nhập khẩu/ người nhận hàng.

Đối với trường hợp tại ô số 2 trên C/O có ghi “To order of …(tên ngân hàng) và sau đó vẫn có thông tin đầy đủ về tên nhà nhập khẩu/ ngày nhận hàng, địa chỉ, tên nước (tại ô này), đề nghị Tổng cục Hải quan chấp nhận C/O đó.

Đối với trường hợp tại ô số 2 chỉ có tên ngân hàng mà không có thông tin về nhà nhập khẩu/ người nhận hàng (thông tin này được thể hiện ở ô số 7), Bộ Công thương sẽ xin ý kiến các nước trong các phiên họp của Tiểu ban Quy tắc xuất xứ của Hiệp định ASEAN, Hiệp định ASEAN với các đối tác thương mại.

Để có thông tin trao đổi với các nước, đề nghị quý Tổng cục cho biết cụ thể những vướng mắc này thường gặp ở C/O của nước nào.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, XNK(2).hienttt.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Đỗ Thị Thu Hương

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.