Một số máy ko có ổ đĩa D mặc định. Nhưng khi chạy chương trình ECUSTOOLSETUP , phần mềm lại hỏi đường dẫn ổ D:. Lúc này các bạn có thể chọn 1 trọng số cách khắc phục như sau:

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.