BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC HÓA CHẤT

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 296/HC-QLHC
V/v Giấy phép tiền chất công nghiệp đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan

Trả lời Công văn số 377/GSQL-GS1 ngày 22 tháng 3 năm 2019 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Tổng cục Hải quan về việc Giấy phép tiền chất công nghiệp đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ, Cục Hóa chất có ý kiến đối với từng trường hợp xuất nhập khẩu tại chỗ được quy định tại Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hi quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu như sau:

a) Hàng hóa đặt gia công tại Việt Nam và được tổ chức, cá nhân nước ngoài đặt gia công bán cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam

Cục Hóa chất không cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp đối với trưng hợp này vì tiền chất công nghiệp không được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định về xuất khẩu, nhập khẩu tại khoản 1 Điều 28 Luật Thương mại “xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật” và khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại “nhập khu hàng hóa là việc hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật”.

b) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp nội địa với doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan

– Cục Hóa chất cấp phép nhập khẩu tiền chất công nghiệp cho doanh nghiệp nội địa mua của doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 28 của Luật Thương mại và khoản 1 Điều 57 Luật quản lý ngoại thương “áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương đi với hàng hóa đưa từ khu vực hải quan riêng vào nội địa như đối với hàng hóa đưa từ nước ngoài vào lãnh thổ Việt Nam”.

– Cục Hóa chất không cấp phép xuất khẩu tiền chất công nghiệp cho doanh nghiệp nội địa bán cho doanh nghiệp chế xuất, doanh nghiệp trong khu phi thuế quan căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 56 Luật quản lý ngoại thương “không áp dụng biện pháp quản lý ngoại thương đối với hàng hóa đưa từ nội địa vào khu vực hải quan riêng”.

c) Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

Cục Hóa chất không cấp phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp đi với trường hợp này vì tin chất công nghiệp không được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam theo quy định về xuất khẩu, nhập khẩu tại khoản 1, khoản 2 Điều 28 Luật Thương mại.

Trên đây là ý kiến của Cục Hóa chất, đề nghị Cục Giám sát quản lý về Hải quan tổng hợp, báo cáo./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục trư
ng (để báo cáo);
– Lưu: VT, QLHC

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Hoàng Ngọc

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *