Slide hướng dẫn các văn bản thi hành danh mục  hàng hóa miễn thuế thực hiện dự án đầu tư

Quy định liên quan đến chế độ miễn thuế hàng dự án đầu tư:

Luật thuế XK, Thuế NK 2005, Luật HQ 2014;

– Nghị định 87/2010/NĐ-CP ngày 13/08/2010;

– Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015: Điều 85 và Điều 103-106

Link tải mediafire: http://www.mediafire.com/download/6qk8r2hja9os67p/C%C3%A1c+v%C4%83n+b%E1%BA%A3n+h%C6%B0%E1%BB%9Bng+d%E1%BA%ABn+danh+m%E1%BB%A5c++h%C3%A0ng+h%C3%B3a+mi%E1%BB%85n+thu%E1%BA%BF+th%E1%BB%B1c+hi%E1%BB%87n+d%E1%BB%B1+%C3%A1n+%C4%91%E1%BA%A7u+t%C6%B0.ppt

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.