Công văn 14397/BTC-TCHQ năm 2014 xử lý vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, 22/2014/TT-BTC và ghi nhãn hàng hóa do Bộ Tài chính ban hành

â BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 14397/BTC-TCHQ V/v xử lý vướng mắc tại Thông tư 128, Thông tư 22 và ghi nhãn hàng hóa Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014   Kính gửi: Cục Hải quan […]

Read More

Công văn 2598/BKHCN-TTra năm 2014 trả lời Tổng cục Hải quan về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 2598/BKHCN-TTra V/v trả lời Tổng cục Hải quan về ghi nhãn hàng hóa nhập khẩu Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2014   Kính gửi: Tổng cục Hải quan […]

Read More