Công văn 4513-HQHCM-TTDL ngày 15-12-2014

V/v hướng dẫn thực hiện công văn 956/CNTT-CNTT ngày 08/12/2014


Công Văn 4513-HQHCM-TTD (24.8 KiB, 21 lượt tải về)

Bắt đầu từ 20/12/2014, DN khai báo thủ tục hải quan liên quan đến mã VNACCS 02B4 đều chuyển sang mã 02B1.

Mã 02B4 sẽ được khóa trên hệ thống VNACCS bắt đầu từ 24h ngày 19/12/2014.

Danh sách mã kho mới của Chi cục Hải quan Sân bay Tân sơn nhất sau khi khóa mã 02B4:

– Sân bay TSN – Kho TCS: mã 02B1A01.
– Sân bay TSN – Kho SCSC: mã 02B1A02.
– Đội TT Hàng hóa XNK Sân bay TSN mã: 02B1AB1.
– Sân bay TSN – Kho ngoại quan TCS mã: 02B1W01.
– Sân bay TSN – Kho ngoại quan SCSC: 02B1W02.
– Sân bay TSN – Kho ngoại quan WF41: 02B1W03.
– Sân bay TSN – Kho CFS SCSC: mã 02B1C01.

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.