QUY TRÌNH THỰC HIỆN THỦ TỤC XUẤT TRẢ HÀNG HÓA NHẬP KHẨU theo 5306/TCHQ và 2817/HCM

CCHQ có trách nhiệm:
1. Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn DN thực hiện theo 5306/TCHQ và 2817/HCM
2. Tổ chức Xác minh thông tin:
– Xác minh thông thông tin trên Hệ thống nghiệp vụ HQ.
– Xác minh thông tin của DN dịch vụ giao nhân.
– Xác minh hổ sơ của chủ hàng.
– Làm việc với hãng tàu.
3. Báo cáo tổng hợp để gửi Cục HQTP
– Hồ sơ.
– Kết quả xác minh.
– Bản giao hồ sơ lên Cục HQ

Cục Hải quan tỉnh / Tp (Phòng GSQL) có trách nhiệm:
4. Tiếp nhận hồ sơ từ CCHQ.
5. Cục HQ kiểm tra hồ sơ, tổng hợp Báo cáo TCHQ chuyển hồ sơ ra TCHO

Tổng Cục Hải quan (cục GSQL) có trách nhiệm:
6. TCHQ tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, có văn bản trả lời Cục HQ Tỉnh / Tp.

7. CCHQ nơi DN mở TKHQ xuất trả hàng NK thực hiện kiểm tra hàng hóa theo hướng dẫn của TCHQ. (Kiểm hóa phối hợp gồm: Kiểm hóa CCHQ, Đội Kiểm soát HQ, Trực ban TCHQ)

8. Xử lý vi phạm (nếu có).

Phúc đáp công văn của Công ty về việc xin xuất trả hàng hóa NK, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2 công văn 5306/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2021 của Tổng cục Hải quan:

1. Hồ sơ xin xuất trả hàng hóa nhập khẩu:

– Công văn xin xuất trả hàng hóa:
+ Trinh bảy thông tin chi tiết liên quan đến lộ hàng.
+ Xác định quyền sở hữu hàng hóa.
+ Xác định trách nhiệm của Doanh nghiệp liên quan đến lô hàng nhập khẩu.

– Hồ sơ giấy tờ kèm bản sao: vận đơn chính; các thư tín thương mại trao đối giữa người bán, người giao nhận hoặc hãng tàu; Hợp đồng dịch vụ đại lý giao nhận với nước ngoài, trong nước, hãng tàu của Công ty giao nhận. Chúng từ thanh toán với các đối tác trong nước và nước ngoài khi thực hiện dịch vụ giao nhận, các thư tín thương mại; Lệnh giao hàng của hãng tàu; các hồ sơ chứng từ khác liên quan đến lỗ hàng chứng minh quyền lợi và trách nhiệm của công ty trong việc xin xuất trả hàng hóa.

Đề nghị Công ty đóng dầu trên toàn bộ các chứng từ nêu trên, lập thành bảng kê và gửi 02 bộ hồ sơ về Chỉ cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực I. Trường hợp không có chứng từ nào như nêu trên, đề nghị Công ty xác nhận bằng văn bản.

2. Các quy định khác về xuất trả hàng NK:

– Việc tái xuất thực hiện tại cửa khẩu nhập ban đầu.

– Các lô hàng phải tái xuất theo từng vận tải đơn khi nhập khẩu cho toàn bộ lô hàng, không được chia nhỏ lỗ hàng, đảm bảo nguyên trạng đối với hàng hóa trong container KHÔNG được chuyển sang vỏ container khác trước khi tái xuất.

– Các lô hàng phải được thực hiện tái xuất về nước xuất khẩu ban đầu, chỉ cho phép hàng hóa xếp lên phương tiện vận tải xuất cảnh khi có thông tin manifest của phương tiện vận tải xuất cảnh thể hiện càng dịch là căng thuộc quốc gia xuất khẩu ban đầu của lô hàng.


-3. Các trường hợp KHÔNG chấp nhận việc chủ hàng từ bỏ hoặc chứng tỏ việc tử bỏ đối với hàng hóa để xin xuất trả:

Hàng hóa cẩm nhập khẩu; hàng hóa tạm ngừng nhập khẩu; hàng nhập khẩu có giấy phép, có điều kiện; hàng hóa có dấu hiệu vi phạm pháp luật;

– Lý do từ chối không phù hợp với quy định tại:
+ Điều 39 Luật Thương mại năm 2005.
+ Điều 95, Điều 96 Thông tư 38/2015/TT-BTC.
+ Khoản 32 Điều 1 Thông tư 39/2018 (sửa đổi, bổ sung Điểm 8 Điều 52b).

4. Xác minh tại hãng tàu:

Sau khi tiếp nhận bộ hồ sơ đầy đủ của Quý Công ty, Chi cục sẽ thực hiện xác minh tại hãng tàu và gửi toàn bộ hồ sơ kèm xác minh về Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh để báo cáo Tổng cục Hải quan.

Khi Tổng cục Hải quan có văn bản trả lời về việc xuất trả, Chi cục sẽ thông báo cho Quý Công ty biết, thực hiện.

Công văn số 5306/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2021 V/v Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát đối với hàng nhập khẩu đang lưu giữ tại các kho, bãi, cảng, cửa khẩu.

Điểm đáng lưu ý của công văn 5306/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2021: đối với các lô hàng NK đến kho bãi cảng, cửa khẩu quá 60 ngày chưa làm TTHQ. Nếu DN đăng ký TKNK, sau khi chuyển luồng kiểm tra thực tế hàng hoá, Cục HQ có văn bản báo cáo, và sao giử toàn bộ hồ sơ có liên quan của lô hàng về TCHQ qua cục GSQL về HQ để ĐƯỢC HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI THÔNG QUAN.

 


-Điểm đáng lưu ý của công văn 5306/TCHQ-GSQL ngày 09/11/2021:

Điểm 2: ​Đối với các lô hàng đề nghị TÁI XUẤT do giử nhầm lẫn, thất lạc, không có ngưới nhận hoặc từ chối nhận hàng.

Thực hiện phối hợp giám sát đối với các trường hợp tái xuất do gửi nhầm lẫn, thất lạc, không có người nhận hoặc từ chối nhận hàng theo chỉ đạo của Tổng cục trưởng tại Thông báo kết luận số 620/TB-TCHQ ngày 28/10/2021 và Công văn số 615/TCHQ-GSQL ngày 27/10/2021; thực hiện giám sát đối với các container tồn tại các kho, bãi, cảng, cửa khẩu theo chỉ đạo tại Công văn số 5306/TCHQ-GSQL ngày 9/11/2021.

Nguồn: https://damvietxnk.weebly.com/blog/quy-trinh-thuc-hien-thu-tuc-xuat-tra-hang-hoa-nhap-khau

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *