File Biểu thuế XNK năm 2020 đã tích hợp & cập nhật:

          1. Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam

          2. Các biểu thuế liên quan đến hàng
hóa XK, NK: Tổng cộng 18 biểu thuế (gồm: Biểu thuế XK, Biểu thuế NK thông
thường, Biểu thuế NK ưu đãi, Biểu thuế GTGT, Biểu thuế TTĐB, Biểu thuế BVMT
& 12 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt, XK ưu đãi của VN tham gia các Hiệp định
thương mại song phương và đa phương).

          3. Các quy tắc mặt hàng cụ thể kèm
theo các biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.

          4. Các chính sách quản lý mặt hàng
theo mã HS của Chính phủ và các Bộ, Ngành: Tổng cộng 55 loại chính sách quản lý
đối với hàng hóa XK, NK.


Link file biểu thuế: https://tinyurl.com/BTXNK20200315

Link dự phòng: https://tinyurl.com/ucwb4kh

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.