Tra cứu biểu thuế Hscode thuế suất hàng hóa của các FTA –

bản quyền của Vụ Chính sách Thương mại Đa biên thuộc Bộ Công Thương

Nguồn: Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam (VNTR)  – Vụ Chính sách Thương mại Đa biên thuộc Bộ Công Thương

Link Tham khảo tra cứu : tra cứu biểu thuế Hscode thuế suất hàng hóa của các FTA

Hướng dẫn sử dụng Cơ sở Dữ liệu VNTR:

Tổng quan về VNTR

Thương mại hàng hoá

 • Tra cứu thuế quan, quy tắc xuất xứ và các biện pháp phi thuế quan
 • Các luật và quy định liên quan đến hải quan và thương mại

Thương mại về dịch vụ và đầu tư

 • Tìm kiếm các cam kết về dịch vụ và đầu tư

Hiệp định thương mại tự do 

Trang thông tin

 • Tin tức, Sự kiện, Ấn phẩm và Số liệu thống kê
 • Thúc đẩy giới và hòa nhập

Dịch vụ thành viên

 • Đăng ký
 • Dịch vụ đăng kí

Tổng quan về VNTR

VNTR là cơ sở dữ liệu về tất cả các Hiệp định thương mại cũng như các quy tắc và quy định xuyên biên giới mà thương nhân phải tuân theo khi tiến hành hoạt động thương mại về Dịch vụ và Hàng hóa qua biên giới Việt Nam. VNTR được thiết kế để trở thành một nguồn tư liệu cho phép Thương nhân nắm bắt nhanh chóng và hiệu quả các quy tắc và quy định phải tuân theo để đảm bảo tuân thủ các yêu cầu thương mại xuyên biên giới của Việt Nam. Hướng dẫn dưới đây mô tả các dịch vụ mà VNTR cung cấp và các phần mục cấu thành website này.

Thương mại hàng hoá

Tra cứu thuế quan, quy tắc xuất xứ và các biện pháp phi thuế quan

VNTR có tất cả các biểu thuế nhập khẩu và biểu thuế hiện hành theo biểu thuế MFN của Việt Nam, cũng như bất kỳ biểu thuế ưu đãi nào có thể áp dụng theo bất kỳ Hiệp định thương mại tự do (FTA) nào mà Việt Nam là thành viên.

Việc xác định Loại thuế hoặc Biểu thuế nào áp dụng cho một số mặt hàng có thể khó khăn do tính phức tạp của Quy tắc xuất xứ có thể áp dụng. Vì lý do này, VNTR đã phát triển một công cụ phần mềm cho phép Thương nhân xem Quy tắc xuất xứ áp dụng cho một loại hàng hóa cụ thể.

Để tìm hàng hóa của mình trong VNTR, quý vị có thể duyệt Danh mục bằng trình đơn thả xuống và từ đó xác định hàng hóa cần tìm cùng với Mã HS tương ứng của hàng hóa đó.

Ngoài ra, quý vị có thể tìm kiếm thông qua tùy chọn Tìm kiếm hàng hóa trong Thanh tìm kiếm, theo tên hàng hóa hoặc Mã HS của hàng hóa đó.

Để tra cứu biểu thuế cho hàng hóa của mình, hãy làm theo hướng dẫn bên dưới:

 • Chọn tùy chọn ‘Tìm kiếm hàng hóa’ trong Thanh tìm kiếm
 • Trong trường ‘Nhập Mã HS hoặc Hàng hóa’ của Thanh tìm kiếm, hãy nhập toàn bộ hoặc một phần Mã hệ thống hài hòa (gọi tắt là Mã HS) cho hàng hóa của mình, ví dụ mã ‘1006’ cho gạo.
 • Ngoài ra, quý vị cũng có thể nhập một từ khóa, chẳng hạn như ‘gạo’ hoặc bất kỳ thuật ngữ nào khác mà quý vị tin rằng sẽ giúp xác định vị trí sản phẩm của mình.
 • Chọn quốc gia xuất khẩu hàng hóa.
 • Cuối cùng, nhấp vào Tìm kiếm.

Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị tất cả các mã phù hợp hoặc các từ khóa được chọn từ biểu thuế quốc gia của Việt Nam. Nếu tìm thấy nhiều hơn một mã hoặc từ khóa, thì tất cả đều được hiển thị để quý vị lựa chọn. Nếu tồn tại nhiều mã, hãy chọn mã mà quý vị cho là gần với sản phẩm của mình nhất và tiếp tục:

 • Chọn Mã HS của sản phẩm ưu tiên.

Sau khi đã chọn, ba thẻ tab sẽ xuất hiện, mỗi thẻ tab có các loại thông tin khác nhau về sản phẩm của quý vị. Các thẻ tab này bao gồm:

Biểu thuế

Thẻ tab đầu tiên trình bày thông tin thuế quan liên quan đến Mã HS của quý vị. Tại đây, quý vị sẽ thấy các Thuế suất hiện tại cho hàng hóa của mình và bất kỳ thuế suất nào trong tương lai và thời gian thuế suất đó sẽ có hiệu lực (nếu có).

Cả Thuế suất và thời gian có hiệu lực đều được hiển thị dưới dạng bảng và biểu đồ để dễ hiểu hơn. Thuế suất hiện hành theo các FTA khác nhau cũng được hiển thị nếu chúng có thể được áp dụng.

Quy tắc xuất xứ

Thẻ tab thứ hai hiển thị Quy tắc xuất xứ áp dụng cho hàng hóa đã chọn. Một lần nữa, các Quy tắc xuất xứ áp dụng theo các FTA khác nhau cũng được hiển thị (nếu có), cho phép so sánh giữa các FTA khác nhau.

Ngoài ra còn có hướng dẫn về cách xin Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và người dùng có thể tải xuống các tài liệu liên quan ở định dạng PDF nếu muốn.

Thẻ tab Các biện pháp phi thuế quan

Thẻ tab cuối cùng trình bày Các biện pháp phi thuế quan (Các NTM), có thể áp dụng cho hàng hóa được chọn trong bảng tóm tắt. Các NTM này đại diện cho các yêu cầu cụ thể phải được đáp ứng để đảm bảo thương mại hợp pháp và được nhóm theo chủng loại theo hệ thống phân loại các NTM của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD).

Thương nhân có thể xem tất cả thông tin chi tiết của một NTM bằng cách nhấp vào nút “xem chi tiết”. Từ đây sẽ hiển thị mô tả về NTM, các sản phẩm có thể phải tuân theo NTM này, mọi Mã HS tương ứng, cũng như những đối tác bị ảnh hưởng bởi NTM này.

Cuối cùng, dữ liệu các NTM trong VNTR được tích hợp hoàn toàn với cơ sở dữ liệu của UNCTAD về các NTM (https://trainsonline.unctad.org/) và được cập nhật thường xuyên.

 

Các luật và quy định liên quan đến hải quan và thương mại

Thương nhân cũng có thể tìm kiếm và xem tất cả các luật và quy định liên quan đến hải quan và thương mại trong VNTR. Từ menu thả xuống hoặc trong trang đích, người dùng có thể nhấp vào “Văn bản pháp luật” để xem tóm tắt tất cả các luật và văn bản pháp luật hiện hành.

Các văn bản pháp luật và luật được nhóm theo chủng loại, đồng thời số văn bản cho mỗi loại cũng được hiển thị. Người dùng có thể chọn liệt kê tất cả các văn bản theo một chủng loại cụ thể hoặc xem toàn bộ nội dung của từng văn bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh (nếu có).

Người dùng cũng có thể nhấp vào Bộ lọc để dễ dàng tìm thấy các văn bản mình quan tâm. Người dùng có thể tìm kiếm một văn bản pháp luật cụ thể theo số hiệu, từ khóa, cơ quan ban hành hoặc thời hạn ban hành.

Người dùng cũng có thể liệt kê các văn bản theo mục của nó, tức là mục thương mại về hàng hóa, mục thương mại về dịch vụ và đầu tư hoặc mục thực thi các FTA.

Thương mại về dịch vụ và đầu tư

Phần Thương mại về dịch vụ và đầu tư trình bày thông tin liên quan đến dịch vụ và đầu tư theo các FTA khác nhau mà Việt Nam là thành viên.

Hề thống phân loại các lĩnh vực dịch vụ của WTO được trình bày, làm cơ sở cho việc tra cứu các cam kết của Việt Nam liên quan đến thương mại về dịch vụ và đầu tư. Hề thống phân loại sản phẩm và hoạt động kinh tế của Liên Hợp Quốc cũng được trình bày.

Tìm kiếm các cam kết về dịch vụ và đầu tư

Quý vị có thể tra cứu các cam kết về dịch vụ và đầu tư của Việt Nam theo các FTA khác nhau, để xác định cần phải đảm bảo các Biện pháp và các yêu cầu cần thiết khác nào trước khi có thể tiến hành đầu tư.

Để tìm lĩnh vực dịch vụ của quý vị trong VNTR, mục trình đơn Thương mại về dịch vụ và danh sách thả xuống có sẵn từ thanh thả xuống ở trên cùng màn hình của VNTR.

Ngoài ra, quý vị có thể tìm kiếm qua tùy chọn Tìm kiếm dịch vụ trong Thanh tìm kiếm. 

 • Để bắt đầu, hãy chọn ‘Tìm kiếm dịch vụ
 • Quý vị có thể chọn một dịch vụ từ danh sách thả xuống trong trường đầu tiên hoặc nhập từ khóa cho dịch vụ mình quan tâm và danh sách gợi ý sẽ xuất hiện để quý vị dễ dàng lựa chọn.
 • Ngoài ra, có thể tìm kiếm một dịch vụ bằng cách nhập từ khóa hoặc mã dịch vụ CPC của Tổ chức Thương mại Thế giới nếu biết.
 • Cuối cùng, nhấp vào ‘Tìm kiếm’

Màn hình tiếp theo sẽ hiển thị tất cả các Mục dịch vụ VNTR khớp với các từ khóa hoặc mã dịch vụ Phân loại sản phẩm trung tâm (CPC) mà quý vị đã nhập. Nếu tìm thấy nhiều mã hoặc từ, thì nhiều hơn một Mục dịch vụ sẽ được hiển thị.

 • Tiếp theo, chọn phân mục dịch vụ hoặc đầu tư muốn tìm trong các mục đã được hiển thị. Quý vị thực hiện việc này bằng cách nhấp vào danh sách thả xuống có sẵn ở mỗi Mục dịch vụ hiện đang được hiển thị.

Sau khi đã chọn một phân mục, quý vị sẽ thấy rằng đến lượt phân mục đó sẽ có một phân cấp nữa dưới nó và cứ tiếp tục như vậy. Tiếp tục đi xuôi xuống cây Mục cho đến khi quý vị đã thực hiện lựa chọn cuối cùng.

Sau khi lựa chọn cuối cùng được thực hiện, một trang sẽ xuất hiện với các cam kết chi tiết liên quan đến lĩnh vực dịch vụ mà quý vị quan tâm. Các cam kết được hiển thị theo Phương thức cung cấp và bao gồm cả Cam kết chung và Cam kết cụ thể. Chức năng Bộ lọc FTA cho phép người dùng lựa chọn đúng thỏa thuận muốn chọn để xem thông tin.

Hiệp định thương mại tự do (FTA)

VNTR tập hợp tất cả các hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia trong một website. Để truy cập thông tin chi tiết của thỏa thuận, quý vị có thể chọn trực tiếp từ Trang chủ hoặc từ thanh trình đơn của cổng thông tin (chọn Hiệp định thương mại tự do). Người dùng có thể xem toàn văn các FTA hoặc các cam kết chính của chúng.

Ngoài ra còn có một danh sách toàn bộ các văn bản pháp luật liên quan liên quan đến việc thực hiện một FTA cụ thể, để người dùng có thể dễ dàng tìm ra các hướng dẫn và điều khoản, ví dụ: về lộ trình cắt giảm thuế quan hoặc Quy tắc xuất xứ, đối với FTA mình quan tâm.

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *