BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1272/TCHQ-TXNK
V/v bổ sung thông tin phân tích

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần Tuico.
(Lô 1-16, KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom)

 

Tổng cục Hải quan nhận được Thông báo kết quả phân tích hàng hóa số 3212/TB-PTPLHCM ngày 30/12/2015 của Trung tâm Phân tích phân loại – Chi nhánh HCM đối với mẫu hàng có kết quả phân tích là “Hỗn hợp hóa học có thành phần là kẽm oxit và canxi cacbonat, ở dạng bột, hàm lượng tro 82,09%”, tên khai báo là chế phẩm hóa học của ngành công nghiệp hóa chất AZO-805, thuộc tờ khai số 10014996214/A12 ngày 30/09/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Thống Nhất – Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai của Công ty cổ phần Tuico, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

– Theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam, mặt hàng là “Hỗn hợp hóa học có thành phần là kẽm oxit và canxi cacbonat, ở dạng bột, hàm lượng tro 82,09%” tùy thuộc công dụng được phân loại thuộc các mã số khác nhau.

– Theo khai báo và tài liệu kỹ thuật của Công ty không nêu công dụng của sản phẩm nên Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở xác định mã số HS. Để thực hiện phân loại đề nghị Công ty xác định công dụng của mẫu hàng nêu trên.

Công văn trả lời xin gửi về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) trước ngày 18/02/2015.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Tuico được biết./.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
– Lưu: VT, TXNK-PL (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *