CV Số: 10955/TCHQ-TCCB V/v trả lời thư bạn đọc
Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Cục Tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính.

Trả lời Phiếu hỏi đáp ngày 5/11/2015 của Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính – Cục Tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 3 của Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan:

“7. Trường hợp miễn thi
Người dự thi phải tham dự thi đủ các môn thi quy định tại khoản 6 Điều này, trừ các trường hợp sau đây được miễn thi một hoặc một số môn thi:

a) Người dự thi tốt nghiệp chuyên ngành hải quan thuộc các trường đại học, cao đẳng hoặc người đã làm giảng viên thuộc chuyên ngành hải quan tại các trường đại học, cao đẳng có thời gian công tác liên tục từ 05 năm trở lên, sau khi thôi làm giảng viên (không bao gồm trường hợp bị kỷ luật buộc thôi việc) mà đăng ký dự thi cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan trong thời hạn 03 năm kể từ ngày có quyết định chuyển công tác, nghỉ hưu hoặc nghỉ việc được miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan”

Căn cứ vào quy định nêu trên, chỉ những người dự thi tốt nghiệp chuyên ngành hải quan mới được miễn thi môn Pháp luật về hải quan và môn Kỹ thuật nghiệp vụ hải quan.

Tổng cục Hải quan xin thông báo để thí sinh Trần Thiên Đức và Cục Tin học và Thống kê Tài chính – Bộ Tài chính được biết./.
Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TCCB (05b).
TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Bùi Ngọc Lợi
—–

Thông báo: về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan năm 2015

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *