BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 3386/TCHQ-GSQL
V/v khai báo tại ô số 02 trên C/O
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Theo báo cáo của một số Cục Hải quan địa phương về vướng mắc liên quan đến khai báo thông tin tại ô số 02 trên C/O mẫu D và căn cứ nội dung công văn của Bộ Công Thương số 5239/BCT-XNK đề ngày 18/6/2012, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại các Hiệp định thương mại tự do (FTA) thì trên ô số 02 của C/O phải thể hiện đầy đủ và đúng tên, địa chỉ và nước của nhà nhập khẩu/người nhận hàng.

Trường hợp tại ô số 02 trên C/O, có thể hiện tên ngân hàng “To order of…….(tên ngân hàng) và có ghi đầy thông tin đầy đủ về tên, địa chỉ, tên nước nhà nhập khẩu/người nhận hàng thì xem xét chấp nhận C/O nếu không có bất kỳ nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ và khai báo trên C/O với thực tế hàng hóa nhập khẩu.

Tạm thời không chấp nhận các trường hợp C/O chỉ thể hiện tên ngân hàng tại ô số 02 mà không có thông tin về nhà nhập khẩu/người nhận hàng (thông tin này được thể hiện ở số 7). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn sau.

Tổng cục Hải quan thông báo tới Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục HQ Long An (thay trả lời cv số 168/HQLA-NV ngày 09/02/2012);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.