BỘ TÀI CHÍNH
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 491/BTC-TCHQ
V/v đưa hàng về bảo quản

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Hiện nay, Bộ Tài chính đang phối hợp với các cơ quan hữu quan trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Hải quan 2014 và ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện.

Ngày 29/12/2014, Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 19046/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện Luật Hải quan năm 2014.

Về nội dung mang hàng về bảo quản theo quy định tại khoản 2 Điều 35 Luật Hải quan 2014, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc căn cứ công văn số 15269/BTC-TCHQ ngày 07/11/2013 và công văn số 15605/BTC-TCHQ ngày 13/11/2013 của Bộ Tài chính để giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp mang hàng về bảo quản.

Hướng dẫn này tạm thời thực hiện đến khi có văn bản mới điều chỉnh.

Bộ Tài chính có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, TCHQ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

>> Văn bản gốc<<

Số hiệu: 491/BTC-TCHQ
Trích yếu nội dung: Công văn số 491/BTC-TCHQ ngày 14/01/2015 của Bộ Tài chính về việc đưa hàng về bảo quản
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Khác
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành: 14/01/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV4912015BTC.tif

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.