BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6249/TCHQ-TXNK
V/v lệ phí hải quan đối với tờ khai hủy

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1805/HQHN-TXNK ngày 23/6/2015 của Cục Hải quan TP. Hà Nội về việc thu lệ phí hải quan đối với tờ khai hủy. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 172/2010/TT-BTC ngày 2/11/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí trong lĩnh vực hải quan:

“Điều 2. Các trường hợp không thu lệ phí hải quan

1. Hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại; quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; đơn vị vũ trang nhân dân và cá nhân; đồ dùng của tổ chức, cá nhân nước ngoài theo quy chế miễn trừ ngoại giao; hành lý mang theo người; hàng bưu phẩm, bưu kiện được miễn thuế xuất khẩu, nhập khẩu theo quy định của pháp luật hiện hành;

2. Hàng đang làm thủ tục hải quan phải lưu kho hải quan để ngày hôm sau hoàn thành thủ tục hải quan. Khi hoàn thành thủ tục hải quan sẽ phải nộp lệ phí hải quan;

3. Hàng xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ (kể cả hàng hóa trao đổi giữa doanh nghiệp chế xuất với nội địa và giữa doanh nghiệp chế xuất với nhau);”

Như vậy, trường hợp hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã làm thủ tục hải quan và phát sinh lệ phí hải quan, nhưng vì một lý do nào đó phải hủy tờ khai hải quan của lô hàng đã được đăng ký vẫn thực hiện thu lệ phí hải quan.

Đề nghị Cục Hải quan TP. Hà Nội thông báo, hướng dẫn để các doanh nghiệp được biết và thực hiện, hạn chế tình trạng treo nợ lệ phí hải quan và tiếp tục thực hiện nội dung hướng dẫn tại công văn số 14171/TCHQ-TXNK ngày 25/11/2014 của Tổng cục Hải quan về việc thu nộp lệ phí hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hà Nội biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Cục HQ tỉnh, TP (để t/h);
– Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Lê Mạnh Hùng

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.