Công văn 651/BVTV-KD năm 2015 về kiểm dịch thực vật đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ do Cục Bảo vệ thực vật ban hành


CV 651 BVTV-KD Pallet Go Dong Hang Ko Phai Kiem Dich Thuc Vat (14.0 KiB, 142 lượt tải về)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 651/BVTV-KD
V/v kiểm dịch thực vật đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Các Doanh nghiệp xuất, nhập khẩu

Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đã nhận được đề nghị của các doanh nghiệp về giải đáp, tháo gỡ vướng mắc khi thực hiện kiểm dịch thực vật đối với bao bì, đồ chèn lót bằng gỗ. Vấn đề này, sau khi xem xét Cục BVTV có ý kiến như sau:

Tại điểm d, Khoản 1, Điều 1 của Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 quy định: Pallet gỗ là vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật (KDTV). Do vậy lô vật thể là pallet gỗ sẽ phải làm thủ tục KDTV khi xuất khẩu, nhập khẩu.

Với các lô hàng là pallet gỗ tự nhiên đã được xử lý và đóng dấu theo quy định tại Tiêu chuẩn quốc tế số 15 về quản lý đối với vật liệu đóng gói bằng gỗ (ISPM 15) khi nhập khẩu phải kiểm tra thực tế nhưng không phải xuất trình Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate) hoặc giấy chứng nhận khử trùng xông hơi (Fumigation Certificate).

Trường hợp bao bì, vật liệu đóng gói bằng gỗ có độ dày nhỏ hơn 6mm, gỗ ép công nghiệp (plywood) hoặc đã qua các công đoạn xử lý bằng keo dán, hơi nóng, áp suất hoặc kết hợp một trong các công đoạn xử lý đó, đã loại trừ được nguy cơ về sinh vật gây hại trên gỗ và có hồ sơ, giấy tờ để chứng minh sẽ không phải làm thủ tục KDTV xuất nhập khẩu.

Vậy, Cục BVTV thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 

 Nơi nhận:
– Như trên;
– VP Bộ NN&PTNT;
– Cục trưởng (để b/c);
– Cục GSQL (Tổng cục Hải quan);
– Các chi cục KDTV vùng (thực hiện);
– Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Hoàng Trung

CV 651 BVTV-KD Pallet Go Dong Hang Ko Phai Kiem Dich Thuc Vat
CV 651 BVTV-KD Pallet Go Dong Hang Ko Phai Kiem Dich Thuc Vat

CV 651_BVTV-KD_pallet go dong hang ko phai kiem dich thuc vat.doc

14.0 KiB
142 Downloads
CHI TIẾT

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.