TỔNG CỤC HẢI QUAN                                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CỤC HẢI QUAN TỈNH BINH DƯƠNG                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 863 /HQBD-GSQL                                                              Bình Dương, ngày 09 tháng 5 năm 2016

 

 V/v NK máy móc, thiết bị, dây chuyền
công nghệ đã qua sử dụng

Kính gửi: Chi hội doanh nghiệp đầu tư Hàn Quốc tại Bình Dương

Căn cứ Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2016;

Căn cứ công văn số 334/BKHCN-ĐTG ngày 04/02/2015 của của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng;

Căn cứ Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tạm ngừng nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng;

Cục Hải quan tỉnh Bình Dương thông báo thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu máy móc, thiết, bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng như sau:

 1. Đối với việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng trước ngày 01/7/2016 (ngày thời điểm Thông tư số 23/2015/TT- BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ có hiệu lực), doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông báo số 2527/TB-BKHCN ngày 06/9/2012 và công văn số 344/BKHCN-ĐTG ngày 04/02/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ dẫn trên.
 2. Đối với việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sửdụng từ ngày 01/7/2016 trở đi,doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN ngày 13/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ. Trong nội dung Thông tư này, các doanh nghiệp cần lưu ý một số vấn đề sau:
  • Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng sau đây (khoản 2 Điều 1 Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN):
 3. Quá cảnh, chuyển khẩu ;
 4. Tạm nhập, tái xuất (trừ trường hợp tạm nhập, tái xuất thực hiện các hợp đồng gia công; trường hợp nhập khẩu để sản xuất, thỉ công thực hiện các dự án đầu tư); tạm xuất, tái nhập;
 5. Thực hiện hợp đồng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng với nước ngoài;
 6. Nhận chuyển giao trong nước từ doanh nghiệp trong các khu chế xuất, doanh nghiệp chế xuất(không thuộc khu chế xuất); giữa các doanh nghiệp trong các khu chế xuất với nhau;

đ) Phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ mà trong nước chưa sản xuất được; nhiệm vụ an ninh, quốc phòng theo yêu cầu của các Bộ quản lý chuyên ngành;

 1. Máy móc, thiết bị thuộc Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (Danh mục sản phẩm, hàng hỏa nhóm 2) do các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 2. Máy móc, thiết bị thuộc ngành in, mã số HS 84.40 đến 84.43;
 3. Các trường hợp được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép nhập

khẩu.

 • Đối với máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thuộc các dự án đầu tư, bao gồm dự án đầu tư mói và dự án đầu tư mở rộng, thuộc các trường hợp sau:
 1. Dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư;
 2. Dự án thuộc diện phải thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư.

Nếu trong hồ sơ dự án đầu tư có danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và được cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư thì không phải áp duns các tiêu chí quy đỉnh tai khoản L Điều 6 Thông tư sổ 23/2015/TT-BKHCN.

 • Đối với linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng
 1. a) Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp nhập khẩu phải bổ sung 01 bộ tài liệu bao gồm:

– 01 bản chính Văn bản doanh nghiệp thuyết minh về việc cần thiết phải nhập khẩu linh kiện, phụ tùng, bộ phận để phục vụ nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đã qua sử dụng đang được vận hành tại doanh nghiệp; đồng thời cam kết nhập khẩu đủ số lượng, chủng loại cần thay thế và sử dụng đúng mục đích;

 • Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu theo ủy quyền, phải bổ sung 01 bản chính Văn bản được uỷ quyền của doanh nghiệp sản xuất;
 • 01 bản sao Tài liệu kỹ thuật của linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế;
 • Đối với linh kiện, phụ tùng, bộ phận thay thế đã qua sử dụng, khi nhập khẩu doanh nghiệp không phải thực hiện giám định.
 1. b) Cơ quan Hải quan thực hiện thủ tục thông quan khi hồ sơ đáp ứng các yêu cầu sau:
 • Chỉ được nhập khẩu khi doanh nghiệp sản xuất có nhu cầu sửa chữa, thay thế đối với thiết bị đang được vận hành tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp sản xuất có thể tự nhập khẩu hoặc uỷ quyền cho doanh nghiệp khác thực hiện việc nhập khẩu.
 • Hồ sơ phải đáp ứng các yêu cầu nêu tại điểm a, khoản 2.3 công văn này.

Hiện tại, thủ tục hải quan đối với việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được thực hiện bình thường; Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đề nghị quý Chi hội doanh nghiệp đầu tư Hàn Quốc tại Bình Dương nghiên cứu và phổ biến cho các doanh nghiệp thành viên biết để thựcí^ hiện theo đúng quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị quý Ch, hội trao đổi trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi doanh nghiệp thành viên đăng kýặ/ thủ tục hải quan hoặc Cục Hải quan tỉnh Bình Dương (thông qua Phòng Giám sát quản ly) để được hướng dẫn cụ thể.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

 • Như trên;
 • Các Hiệp hội, Chi hội doanh nghiệp FDI tại

tỉnh Bình Dương;

 • Các Chi cục trực thuộc (để thực hiện);
 • Lãnh đạo Cục HQBD (đế biết);
 • Đăng trên Website Cục HQBD;
 • Lưu: VT, GSQL.

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.