Tổng hợp văn bản về TTHQ, Thuế XNK và xử lý VPHC  trong lĩnh vực Hải quan tại Đồng Nai, Bình Dương và Tp. HCM năm 2015.
Dưới đây là tổng hợp các tài liệu về thuế Xuất nhập khẩu và Thủ tục hải quan căn cứ theo Luật HQ 2014 gồm:

Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014.

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/02/2015 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát Hải quan
.

Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 qui định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế.

Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 qui định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về trị giá Hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

– Thông tư số 42/2015/TT-BTC ngày 27/3/2015 quy định về thủ tục Hải quan đối với phương tiên vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.

– Công văn số 2733/TCHQ-GSQL ngày 31/3/2015 hướng dẫn thực hiện một số nội dung tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC.


– BẢNG MÃ LOẠI HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 01/04/2015 thay thế CV 3283.

– Nghị định số 127/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics Việt Nam<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.