Cập nhật Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan (địa điểm chờ thông quan dự kiến), Mã địa điểm Xếp / Dỡ hàng, Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế cho hàng hóa XNK bằng container tại cảng VICT, hàng kho CFS VICT (lưu ý mục 2: Hàng nhập kiện rút tại bãi cảng Vict).
Bảng mã VNACCS khai báo hải quan hàng container, hàng lẻ tại cảng Vict và kho CFS cảng VICT:
1. Hàng nhập container:
– Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan hàng cont (địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3S01 – LD PT TIEP VAN SO 1 / 02H3SH3 – DOI TT CANG VICT
– Mã phương thức vận chuyển: 2
– Mã hải quan: 02H3 – Chi cục HQ CK Cảng Sài Gòn KV III
– Mã địa điểm dỡ container: VNVIC – CANG VICT
2. Hàng nhập kiện rút tại bãi:
– Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan hàng kiện (địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3SH3
– Mã phương thức vận chuyển: 3
– Mã hải quan: 02H3
– Mã địa điểm rút hàng kiện tại bãi: VNVIC
3. Hàng nhập kiện rút tại kho CFS:
– Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan hàng kiện (địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3S02 – KHO CFS VICT
– Mã phương thức vận chuyển: 3
– Mã hải quan: 02H3
– Mã địa điểm dỡ hàng kiện tại kho: VNFAK – TIEP VAN SO 1
4. Hàng xuất container:
– Mã hải quan: 02H3
– Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan (địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3S01 / 02H3SH3
– Mã phương thức vận chuyển: 2
– Mã địa điểm xếp hàng: VNVIC
– Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: 02H3S01
5. Hàng xuất đóng ghép tại kho:
– Mã hải quan: 02H3
– Mã lưu kho hàng hóa chờ thông quan (địa điểm chờ thông quan dự kiến): 02H3S02
– Mã phương thức vận chuyển: 3
– Mã địa điểm xếp hàng: VNFAK
– Địa điểm đích cho vận chuyển bảo thuế: 02H3S02

Cộng Đồng Chia Sẻ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *