CV 2056/TCHQ-GSQL : Gửi chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

1. Chỉ đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc nghiêm túc thực hiện công văn số: 4334/TCHQ-GSQL ngày 01/07/2019 của Tổng cục HQ về việc yêu cầu nộp chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan và điểm 5 mục II Bảng tổng hợp giải quyết vướng mắc tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP và Thông tư 39/2018/TT-BTC kèm theo CV 5391/TCHQ-GSQL ngày 14/09/2018. Cụ thể:

– Khi kiểm tra hồ sơ hải quan, công chức hải quan căn cứ các thông tin trên tờ khai hải quan và các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan noppj thông qua Hệ thống để kiểm tra, đối chiếu;

-Trường hợp các chứng từ theo quy định là bản chụp, đưcọ người khai hải quan chuyển đổi sang chứng từ điện tử, đã được xác nhận bằng chữ ký số và gửi cho cơ quan HQ qua hệ thống thì công chức hải quan không được yêu cầu phải có xác nhận , ký tên, đóng dấu của người khai hải quan trên các chứng từ này;

– Công chức hải quan chỉ được yêu cầu người khai hải quan nộp, xuất trình chứng từ bản chính dưới dạng giấy theo quy định tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC đưcọ sửa đổi, bổ sung tại khoản 5 ĐIều 1 TT 39/2018/2018/TT-BTC để cơ quan HQ kiểm tra.

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *