B TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————

Số: 1018/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục xuất khẩu chè

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi: Hiệp hội Chè Việt Nam

Trả lời công văn số 14/2015/VP-HHC ngày 16/01/2015 của Quý Hiệp hội phản ảnh vướng mắc về thủ tục xuất khẩu chè, mặt hàng phải kiểm dịch thực vật xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 27/01/2015, Cục Bảo vệ thực vật đã có công văn số 157/BVTV-KD gửi Tổng cục Hải quan, trong đó đã triển khai một số nội dung của Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật mới và Thông tư số 30/2014/TT-BNNPTNT ngày 05/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về ban hành Danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật. Tổng cục Hải quan đã sao gửi công văn này cho Cục Hải quan các tỉnh thành phố để phối hợp thực hiện.

Tại công văn nêu trên, Cục Bảo vệ thực vật đã đề cập đến việc triển khai quy trình kiểm dịch và cấp giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu để hạn chế vướng mắc phát sinh, trong đó có vướng mắc do Quý Hiệp hội phản ảnh. Theo đó, đối với lô hàng thuộc diện kiểm dịch thực vật xuất khẩu, doanh nghiệp nộp Giấy đăng ký kiểm dịch thực vật có xác nhận của cơ quan kiểm dịch vào bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu để làm thủ tục thông quan lô hàng và có trách nhiệm nộp lại bản chính Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật cho cơ quan hải quan trong thời gian 10 ngày kể từ ngày thông quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Hiệp hội được biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
– Bộ NNPTNT; Cục Bảo vệ thực vật;
– Lưu: VT, GSQL (02).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

Công văn số 1018/TCHQ-GSQL ngày 4/2/2015 của Tổng cục Hải quan v/v thủ tục xuất khẩu chè
Số hiệu: 1018/TCHQ-GSQL
Trích yếu nội dung: Công văn số 1018/TCHQ-GSQL ngày 4/2/2015 của Tổng cục Hải quan v/v thủ tục xuất khẩu chè
Loại văn bản: Công văn
Lĩnh vực: Thủ tục Hải quan
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 04/02/2015
Tải tệp nội dung toàn văn:
CV10182015TCHQ.tif 

>>Wiki Thủ Tục Hải Quan - Logistics VN<<

☻Bài học thì rất nhiều nhưng quan trọng là có nhớ được nó hay không. ☻Hãy loại bỏ từ "giá như" và những từ đồng nghĩa với nó ra khỏi cuộc sống.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *