Tổng hợp các văn bản pháp luật hải quan

(Wiki Thủ tục Hải Quan tổng hợp – bổ sung)

☻ Việc đọc và nắm rõ quy định pháp luật hiện hành giúp cho người khai hải quan cũng như chủ hàng tránh được nhiều phiền toái, trục trặc trong việc lên tờ khai, hay thông quan hàng hóa. Đôi khi, chỉ cần nắm được nội dung của một công văn mới, có thể đã tránh cho chủ hàng vi phạm những lỗi trong quá trình làm thủ tục thông quan hàng hóa cũng như giảm thiểu nhất rủi ro hay gặp phải.

★ Vì vậy, việc tìm hiểu và cập nhật những văn bản pháp luật hải quan và những lĩnh vực liên quan là hết sức cần thiết cho doanh nghiệp, cũng như cho những công ty dịch vụ đại lý hải quan, khai thuê hải quan, cùng những bên liên quan..v.v..

★ Hãy cùng Wiki TTHQ XNK-Logistics tổng hợp, cập nhật những văn bản ngành liên quan mới nhất, chia sẻ cho cộng đồng XNK những gì giá trị nhất.

Trong bài viết này, Wiki Thủ tục Hải Quan sẽ tổng hợp liệt kê số hiệu những văn bản pháp luật liên quan theo từng chủ đề. Việc này nhằm để thuận tiện cho tra cứu cho cá nhân tôi cũng như cho bạn đọc.


Tổng hợp nhanh theo chủ đề:

Luật hải quan
Thủ tục hải quan
Phân loại, áp mã HS
Xử phạt hành chính
Xác định TG tính thuế
Biểu thuế XNK
Hàng hóa XNK
Thuế TTĐB, MT, VAT
Nhãn mác hàng hóa
Xuất xứ hàng hóa
Kiểm tra chất lượng NN
Kiểm dịch thực vật
Vệ sinh ATTP
Hàng nhập phải Đăng kiểm

>>Công văn 6330/TCHQ-GSQL giải đáp vướng mắc Thông tư số 38/2015/TT-BTC<<

>>Quyết định 1966/QĐ-TCHQ năm 2015 về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu<<

Văn bản pháp luật hải quan

Thủ tục hải quan

Kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu
 • Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
 • Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
 • Nghi định 18/2021/NĐ-CP ngày 11 tháng 03 năm 2021. Sửa đổi, bổ sung Nghị định 134/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu     
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019.
 • Nghị định 128/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.
 • Thông tư 38 /2015/TT-BTC thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu( bãi bỏ TT 128/2013/TT-BTC)
 • Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan, thuế và quản lý thuế với hàng hóa xuất, nhập khẩu.
 • Thông tư 06/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế 2019 đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu
 • Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
 • Quyết định 1966/QĐ-TCHQ năm 2015 về Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu.

Phân loại, áp mã HS

 • Nghị định số 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (Mục 2: PHÂN LOẠI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU)
 • Thông tư 14/2015/TT-BTC về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất – nhập khẩu
 • Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2015/TT-BTC về phân loại, phân tích để phân loại; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP đối với hàng hóa XNK
 • Thông tư 65/2017/TT-BTC quy định Danh mục hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.
 • Thông tư 09/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung các Phụ lục của Thông tư 65/2017/TT-BTC về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam

Cập nhật File Biểu Thuế XNK: Tại đây

Xử phạt trong lĩnh vực hải quan

 • Nghị định 128/2020/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan
 • Thông tư 90/2020/TT-BTC quy định các biểu mẫu sử dụng để xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan

Xác định trị giá tính thuế hải quan

 • Nghị định 08/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
 • Nghị định 59/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 08/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan
 • Thông tư 39/2015/TT-BTC quy định trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • THÔNG TƯ 60/2019/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 39/2015/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

 • VĂN BẢN HỢP NHẤT 21/VBHN-BTC NĂM 2020 HỢP NHẤT THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DO BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH

Hàng hóa xuất nhập khẩu

 • Nghị định 69/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương được ban hành ngày 15/5/2018-

          – Danh mục hàng nhập khẩu phải xin cấp GCN lưu hành tự do.

          – Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu.

          – Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện.

 • Thông tư 12/2018/TT-BCT hướng dẫn Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018
 • Thông tư 11/2018/TT-BTTTT công bố chi tiết danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu kèm theo mã số HS

Biểu thuế xuất nhập khẩu

STT Nội dung cập nhật Viết tắt Mẫu C/O Số văn bản Ngày văn bản Ngày hiệu lực
I Danh mục hàng hóa XNK Việt Nam          
1 Danh mục hàng hóa XNK 2018     65/2017/TT-BTC 27/06/2017 1/1/2018
2 Sửa đổi bổ sung danh mục hàng hóa XNK     09/2019/TT-BTC 15/02/2019 4/1/2019
II Các biểu thuế liên quan đến hàng hóa XNK          
1 Biểu thuế nhập khẩu thông thường NKTT   45/2017/QĐ-TTg 16/11/2017 1/1/2018
2 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi  NKUD   57/2020/NĐ-CP 25/05/2020 7/10/2020
3 Biểu thuế giá trị gia tăng VAT   83/2014/TT-BTC 10/08/2014  
4 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam Asean – Trung Quốc ACFTA E 153/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
5 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Asean ATIGA D 156/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
6 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt  Asean – Nhật Bản AJCEP AJ 160/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
7 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt  Việt Nam – Nhật Bản VJEPA JV 155/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
8 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Asean – Hàn Quốc AKFTA AK 157/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
9 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Asean – Úc – New di lân AANZFTA AANZ 158/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
10 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Asean – Ấn độ  AIFTA AI 159/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
11 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Hàn Quốc VKFTA VK 149/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
12 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Chi Lê VCFTA VC 154/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
13 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam và Liên minh kinh tế Á – Âu và các nước thành viên VNEAEUFTA EAV 150/2017/NĐ-CP 26/12/2017 1/1/2018
14 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Asean – Hồng Kông AHKFTA AHK 07/2020/NĐ-CP 05/01/2020 2/20/2020
15 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Cu Ba VNCBFTA VNCU 39/2020/NĐ-CP 03/04/2020 5/20/2020
16 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt EVFTA   EUR.1 111/2020/NĐ-CP 18/09/2020 18/09/2020
17 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt UKVFTA   EUR.1 53/2021/NĐ-CP 21/05/2021 21/05/2021
18 Thuế tiêu thụ đặc biệt TTDB   106/2016/QH13 01/07/2016  
19 Biểu thuế xuất khẩu XK   57/2020/NĐ-CP 25/05/2020 7/10/2020
20 Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện hiệp định CPTPP  CPTPP CPTPP 57/2019/NĐ-CP 26/06/2019  
21 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi để thực hiện hiệp định CPTPP  CPTPP-XK   57/2019/NĐ-CP 26/06/2019  
22 Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi EVFTA   EUR.1 111/2020/NĐ-CP 18/09/2020 18/09/2020
23 Biểu thuế NK ưu đãi đặc biệt UKVFTA   EUR.1 53/2021/NĐ-CP 21/05/2021 21/05/2021
24 Thuế bảo vệ môi trường BVMT   579/2018/UBTVQH14 26/09/2018  

Cập nhật File Biểu Thuế XNK: Tại đây

Biểu thuế TTĐB, BVMT, VAT

 • LUẬT QUẢN LÝ THUẾ 2019 (38/2019/QH14) 
 • Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế sửa đổi 2016 (106/2016/QH13) được ban hành ngày 06/04/2016, theo đó, sửa đổi các Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt số 27/2008/QH12 và Luật quản lý thuế 78/2006/QH11(Hết hiệu lực).
 • Nghị định 126/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quản lý thuế 2019 ban hành ngày 19/10/2020.
 • Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP về thuế GTGT, thuế TNDN
 • Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi với các nội dung: đối tượng chịu thuế, không chịu thuế; giá tính thuế, thuế suất thuế TTĐB; hoàn thuế, khấu trừ thuế Tiêu thụ đặc biết; … được ban hành ngày 28/10/2015.
 • Thông tư 40/2021/TT-BTC ngày 01/6/2021 hướng dẫn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
 • Thông tư 130/2016/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật sửa đổi Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các Thông tư về thuế
 • Thông tư 195/2015/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 108/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi với các quy định về đối tượng chịu thuế; người nộp thuế TTĐB; giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt; hoàn thuế; khấu trừ thuế; giảm thuế TTĐB được ban hành ngày 24/11/2015
 • Thông tư 159/2012/TT-BTC bổ sung Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/ND-CP về thuế BVMT

Nhãn mác hàng hóa XNK

 • Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa, cách ghi nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu, cách ghi xuất xứ, định lượng, thông tin cảnh báo trên nhãn hàng hóa.
 • Nghị định 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 sửa Đổi nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa ( Có hiệu lực từ 15/02/2022)
 • Thông tư 05/2019/TT-BKHCN quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa.
 • Công văn 6011/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan hỏi Bộ KHCN & Bộ Công thương về việc ghi nhãn hàng hóa (đến 1/7/2014, chưa tìm thấy công văn trả lời).
 • Công văn 2598/BKHCN-TTra ngày 22/7/2014 của Bộ Khoa học & Công nghệ, trả lời Công văn 6011/TCHQ-GSQL của Tổng cục hải quan về việc ghi nhãn hàng hóa

Xuất xứ hàng hóa

 • Nghị định 31/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.
 • Thông tư 38/2018/TT-BTC thì cơ quan Hải quan vẫn chấp nhận chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa
 • THÔNG TƯ 62/2019/TT-BTC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ 38/2018/TT-BTC QUY ĐỊNH VỀ XÁC ĐỊNH XUẤT XỨ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU DO BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH
 • Thông tư 05/2018/TT-BCT quy định về xuất xứ hàng hóa. (Xác định xuất xứ hh – công thức tính tỷ lệ %)
 • Thông tư 06/2011/TT-BCT quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ưu đãi
 • Thông tư 01/2013/TT-BCT sửa đổi bổ sung Thông tư 06/2011/TT-BCT
 • Thông tư 06/VBHN-BCT ngày 23/01/2014, hướng dẫn xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất nhập khẩu có xuất xứ không thuần túy
 • Thông tư 10/2009/TT-BCT, quy định về C/O mẫu JV giữa Việt Nam – Nhật Bản; Công văn 6833/TCHQ-GSQL về C/O mẫu JV cấp sau
 • Quyết định 44/2008/QĐ-BCT, quy định về C/O mẫu AJ giữa ASEAN – Nhật Bản
 • Thông tư 20/2014/TT-BCT, quy định C/O mẫu AK giữa ASEAN – Hàn Quốc; thay thế Quyết định 02/2007/QĐ-BTM, thông tư 17/2009/TT-BCT, thông tư 38/2009/TT-BCT
 • Thông tư 31/2013/TT-BCT, quy định về C/O mẫu VC giữa Việt Nam – Chi Lê
Các Thông tư của Bộ Công thương quy định về các loại C/O theo các FTA   
1/ C/O- D Hàng hóa ASEAN   8/ C/O–VC Việt Nam- Chi Lê  
2/ C/O – E ASEAN và nước CHND Trung Hoa 9/ C/O – VK Việt Nam –Hàn Quốc  
3/ C/O – AK ASEAN– Hàn Quốc   10/ C/O – EAV Việt Nam – Liên minh Á Âu
4/ C/O–AJ ASEAN-Nhật Bản   11/ C/O – CPTPP Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương
5/ C/O–VJ VN và Nhật Bản    12/ C/O – AHK  ASEAN – Hồng Công, Trung Quốc
6/ C/O–AANZ ASEAN – Úc – Niu-Di-lân    13/ C/O VN-CU Việt Nam – Cuba  
7/ C/O–AI ASEAN – Ấn Độ   14/ C/O – EUR.1  Việt Nam – Liên minh Châu Âu

XEM THÊM: TÀI LIỆU TỔNG HỢP VỀ CÁC FORM CO HIỆN HÀNH

Hàng XNK phải kiểm dịch thực vật

 • Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 (Hết hiệu lực)
 • Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật 2013 ngày 25 tháng 11 năm 2013 – 41/2013/QH13(có hiệu lực từ ngày 01/01/2015, thay thế Pháp lệnh 36 nêu trên)
 • Nghị định 116/2014/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật
 • THÔNG TƯ 15/2018/TT-BNNPTNT VỀ BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN (Ngày hết hiệu lực 06/11/2021)
 • THÔNG TƯ 11/2021/TT-BNNPTNT VỀ BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT, NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  – Thay thế TT 15/2018
 • Thông tư  30/2014/TT-BNNPTNT ban hành danh mục vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật phải phân tích nguy cơ dịch hại trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.
 • Công văn số 198/GSQL-GQ1 ngày 19/03/2013 của Tổng cục hải quan trả lời: “các loại bao bì đóng gói, vật liệu chèn lót, giá thể trồng cây có nguồn gốc thực vật là đối tượng phải kiểm dịch thực vật khi nhập khẩu.”
 • Công văn số 2316/TCHQ-GSQL ngày 07/03/2014 về kiểm dịch hàng hóa xuất khẩu, trích công văn số 244/BVTV-KD ngày 28/02/2014 của Cục Bảo vệ thực vật, có nêu “Cơ quan hải quan không yêu cầu chủ hàng nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vào bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu.”

Hàng NK phải Kiểm tra Vệ sinh ATTP

 • Luật an toàn thực phẩm 2010 (55/2010/QH12)
 • Nghị định số 15/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm 2010.
 • Thông tư 43/2018/TT-BCT về quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.
 • Thông tư 52/2015/TT-BYT quy định việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu và hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận đối với thực phẩm xuất khẩu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế được ban hành ngày 21/12/2015
 • Thông tư 34/2018/TT-BNNPTNT sửa đổi, bổ sung Thông tư 33/2014/TT-BNNPTNT và Thông tư 20/2017/TT-BNNPTNT của Bộ NN&PTNT (Hồ sơ đăng ký kiểm dịch thực vật và kiểm tra ATTP hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu)
 • Thông tư 44/2018/TT-BNNPTNT kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (ATTP) đối với thực phẩm có nguồn gốc thực vật xuất khẩu.

Hàng nhập phải Đăng kiểm

 • Thông tư 31/2011/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đăng kiểm) xe ô tô (xe cơ giới) nhập khẩu
 • Thông tư 55/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 31/2011/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
 • Thông tư 44/2012/TT-BGTVT về đăng kiểm xe mô tô, xe gắn máy, và động cơ nhập khẩu để SX xe mô tô, xe gắn máy
 • Thông tư 89/2015/TT-BGTVT đăng kiểm xe máy chuyên dùng (xe nâng, máy xúc, máy ủi…)
 • Thông tư 41/2013/TT-BGTVT quy định về đăng kiểm xe đạp điện
 • Thông tư 19/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 23/2009/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng, Thông tư 44/2012/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật

Kiểm tra Nhà nước về chất lượng hàng hóa NK

 • Công văn 7732/TCHQ-PC ngày 24/6/2014 về xử lý hàng hóa nhập khẩu không đạt chất lượng
 • Nghị định 74/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 132/2008/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Thông tư 31/2011/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
 • Thông tư 55/2014/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư 31/2011/TT-BGTVT về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Trên đây Wiki thủ tục Hải Quan đã cập nhật bổ sung tên hoặc số hiệu một số văn bản có liên quan đến pháp luật hải quan.

Có thể danh sách trên chưa đầy đủ, nhưng nó sẽ không thể thiếu trong hành trang của những người làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu.

Wiki Thủ Tục sẽ tiếp tục bổ sung những văn bản pháp luật hải quan khác để bạn dễ tra cứu.

Nếu bạn thấy ngại vì văn bản quá nhiều, thì cũng đừng vội vàng. Cứ từ từ, làm đến đâu, tra cứu rồi đọc đến đó cũng vẫn được. Tất nhiên, tìm hiểu trước được thì vẫn tốt hơn.

Update to 10/2021!

To be continue…..

Nguồn tham khảo: container-transportation

Liên kết Website Hải quan và các Bộ ngành quản lý chuyên ngành hàng hóa XNK.

Hải quan:
– Tổng cục Hải Quan.
– Tra cứu biểu thuế -Phân loại HS.

Tra cứu thông tin người nộp thuế
– Tra cứu trạng thái nợ thuế.
– Tra cứu nộp thuế tờ khai.
– Tra cứu tài khoản khai Hải quan.

TRA CỨU THÔNG TIN TỜ KHAI HẢI QUAN
– Một cửa quốc gia.
– Hệ thống Một cửa Asean.
– Hệ thống dịch vụ công trực tuyến.
– Tổ chức Hải quan Thế giới.
– Tổ chức Thương mại Thế giới.
– Cổng thông tin thương mại VN.
– In bảng kê mã vạch phương tiện chứa hàng.
– Hệ thống MGH -Hệ thống miễn, giảm, hoàn ko thu thuế, tiền thuế XNK nộp thừa điện tử.
Hệ thông người sử dụng Vnaccs
Cổng thanh toán điện tử và thông quan 24/7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *